Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Tesáčková

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: po předchozí domluvě kdykoliv

Další formou komunikace se školním metodikem prevence mohou být schránky důvěry, které jsou umístěny
na 1. i 2. stupni nebo elektronická: schrankaduvery@zsvm.cz

Konzultační témata:

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky (OPL))
 • virtuální drogy, patologické hráčství
 • domácí násilí
 • týrání a zneužívání dětí
 • poruchy příjmu potravy

Činnost školního metodika prevence:

 • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
 • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence sociálně patologických jevů
 • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů
 • zajišťování besed a preventivních aktivit
 • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
 • spolupráce s dalšími institucemi ( Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
 • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

Informace pro žáky i rodiče: