Je Vaše dítě nemocné? Nepřijde do školy? Zavolejte to na tel. číslo 1. stupeň: 546 451 583, 2. stupeň: 546 451 584, nebo napište na e-mail omluvenky@zsvm.cz, nebo použijte níže uvedený formulář. Předejdete tak zbytečným komplikacím při omlouvání absence.

Formulář pro omluvení nepřítomnosti

  Souhlasím s předáním informací v tomto formuláři třídnímu učiteli

  Po ukončení absence je nutné zapsat omluvenku do žákovské knížky.

  Obecné informace

   • Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v § 22. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy, s nimiž byli seznámeni.
   • Zákonní zástupci jsou povinni:
    • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy
    • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
    • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
    • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem tj. do 48 hodin telefonicky nebo osobně informovat školu

  Pokud tak rodič neučiní, absence žáka je považována za neomluvenou. Při nárůstu neomluvených hodin je škola povinna neprodleně informovat sociální odbor.