Nepřítomní zástupci:  –

Projednáno:

1. Požadavky žáků:

  • Oprava elektroinstalace ve třídách 6.B, 7.A, 7.B (zajistí řed. školy)
  • Oprava pojezdu u tabule ve třídě 6.A (zajistí p. školnice)
  • Oprava dataprojektoru a žaluzií ve 4.třídě (zajistí p. uč. P. Procházka, p. školnice)
  • Nevhodné chování žáků 8. třídy v Pohybových hrách k žákům 7. třídy (zajistí zást.  řed. školy)
  • Rozvržení  odchodu žáků 2. st. do šaten (zajistí řed. školy)
  • Nutnost vhodného chování ve třídních kolektivech (metodik prevence, tř. učitelé)
  • Přístup některých vyučujících k žákům na 2. stupni (zajistí ředitelka školy)

 2. Požadavky vedení školy:

 

  • Využít nabídku kroužků ve škole, kvůli malým počtům přihlášených žáků se některé kroužky konat nebudou (zajistí zástupkyně řed. školy)
  • Vhodné chování žáků o přestávkách
  • Školní metodik prevence Mgr. Jitka Tesáčková seznámila zástupce ŽP s postupem při nevhodném chování spolužáků, s umístěním schránek důvěry a okamžitém ohlášení  takového chování některému ped. pracovníkovi.

 

Vyhlášení soutěže O nejlépe podzimně vyzdobenou třídu

Na měsíc říjen 2012 vyhlásila ředitelka školy soutěž o nejzajímavěji a pestře vyzdobenou třídu s podzimní tématikou. V pondělí 5. listopadu 2012 v 1. vyučovací hodině – OSV zástupci v ŽP,
Mgr. Michaela Lenertová a Mgr. Pavel Procházka si třídy prohlédnou, ohodnotí a bude vyhlášena vítězná třída, kterou čeká sladká odměna, výzdoba bude předem projednána s třídní učitelkou/učitelem, v případě jakékoli výzdoby oken bude se změnou seznámena p. uklízečka.

Děkuji za pomoc a těším se na příští setkání 5. listopadu!

Lenka Vokurková