pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Ivančice

1.  Úvod

1.1.  Město Ivančice podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Ivančice tento volební řád.

1.2. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) na základních školách zřizovaných městem Ivančice (dále jen zřizovatel). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy – školské rady.  

2.  Věcná náplň

2.1.            Obecná ustanovení

2.1.1. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady vkonkrétní základní škole stanovuje vsouladu sustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.

2.1.2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

2.1.3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2.1.4. Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

2.2.            Speciální ustanovení

2.2.1. Volby členů školské rady realizuje vplném rozsahu ředitel školy, ve které bude konkrétní školská rada působit (dále jen ředitel školy).

2.2.2. Ředitel je oprávněn přibrat další osoby (dále jen spoluorganizátor) za účelem zajištění realizace voleb. Spřibráním krealizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a že zpozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.

2.2.3. Ředitel a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.

2.2.4. Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem vmístě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

2.2.5. Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan, plně způsobilý k právním úkonům. Ředitel zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

2.2.6. Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

2.2.7. Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

2.2.8. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné vpřípadě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

2.2.9. Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. Vpřípadě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.

2.2.10. Mandát člena školské rady vzniká zvolením – ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledy voleb jsou zveřejňovány ředitelem školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

2.2.11. Vpřípadě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy kdoplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.

2.2.12. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy vsouladu sustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

2.2.13. Vpřípadě uvolnění místa člena školské rady vprůběhu jeho funkčního období budou bez zbytečného dokladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení tohoto volebního řádu. 

2.3.            Společná ustanovení

2.3.1. Všechny osoby účastníci se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

2.3.2. Náklady spojené svolbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.

2.3.3. První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento volební řád schválila Rada města Ivančice na své 16 schůzi dne 2. 8. 2005 usnesením č. 9/R 16 a je účinný od 2. 8.  2005.

  

MUDr. Vojtěch Adam

starosta města Ivančice