Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice rozšiřuje výuku informatiky. V únoru 2021 byly vydány inovované požadavky na znalosti žáků v oboru informatika. MŠMT poskytlo školám čas na přechod k nové informatice až do roku 2023, resp. 2024 v případě druhého stupně. Naše škola využila možnosti zavést nové učivo již od září 2021 hned mezi prvními. Zařadila se tak mezi cca 1 000 škol v ČR, které „novou informatiku“ začnou vyučovat od 4. do 9. ročníku již od tohoto září.

V nové informatice se žáci naučí informaticky myslet. Smyslem tak není jen pouhé uživatelské ovládání kancelářských aplikací a popis základních částí počítače, ale hlubší změna uvažování dětí. V hodinách se žáci budou setkávat s učebními úlohami, které budují analytické a algoritmické myšlení. Budou schopni využít počítače pro záznam, zpracování a vyhodnocení dat a pro automatizaci vybraných činnosti. Ve výuce využijeme nejen počítače v počítačových učebnách, ale také tablety, 3D tiskárnu a robotické stavebnice. Důraz je kladen na samostatné objevování nového. Naše informatika spojuje několik výukových linií

Linie DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE a INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Linie digitální technologie a informační systémy obsahuje základní učivo o hardware a software. Žáci se seznamují s typy digitálních zařízení vč. tabletů, mobilních zařízení. Zakomponováno je i učivo internetu věcí. Na konci 9. ročníků budou žáci schopni efektivně ovládat jak mobilní digitální zařízení, tak i počítačové systémy a pracovat v cloudovém prostředí. Zásadní bude i schopnost kritického posuzování chování v online světe a dodržování ustanovení autorského zákona.

Linie DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ

Linie DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ formuje žákovské schopnosti práce s informacemi, jejich sběrem, vyhodnocování a tříděním. Během výukových lekcí žák získá schopnosti sběru dat (pozorování, jednoduchý dotazník, průzkum) a záznamu dat s využitím textu, obrázku atp. Dále se naučí data zpracovávat, přenášet a chránit proti neoprávněnému zásahu. V linii jsou zařazeny běžně využívané techniky pro prezentaci dat, jako schéma, myšlenková mapa, vývojový diagram, ohodnocený a orientovaný graf.

Linie ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

Linie algoritmizace a programování je zaměřena budování schopností využití opakovaného procesu řešení problémů a automatizace činností. Rozvíjí abstraktní myšlení a schopnost řešit mechanické problémy. Střídají se zde lekce konstrukční a programátorské. Jako základ je využit blokový jazyk Scratch. 4. a 6. ročník je zaměřen hlavně motivačně, žáci pomocí programování jednodušších robotických stavebnic fyzicky vidí reakce stroje na programové příkazy. Jsme nesmírně rádi, že školu podpořilo získat finanční prostředky z projektu MAP II na nákup robotických stavebnici Lego WeDO 2.0 a programovatelných desek BBC Micro:bit. Výuka robotiky na naší škole bude tvořit pomyslný vrchol, který bude integrovat učivo programování i konstrukce. Spojí se zde znalosti, které žáci získávají v matematice, fyzice, pracovních činnostech. V technickém kroužku budou dále rozvíjeny schopnosti řešení technických problémů spojení 3D tisku a znalostí z robotiky.

Ukázka práce ve Scratch 5. ročník