Výroční zpráva o činnostech

Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov

ve školním roce 2006/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část  I.

Základní charakteristika školy

      Název:  Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov

Zřizovatel školy:  Město Ivančice

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Schmidová

Organizace sdružuje základní školu a školní družinu.

Telefon, fax: 546 451 584, e-mail: zsvmivancice@seznam.cz, www stránky: www.volny.cz/zsvmivancice

 

 

Školní rok

2006/2007

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1.stupeň

7

5

135

19,28

2.stupeň

7

4

140

20,00

Celkem

14

9

275

19,64

   

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:                          24

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 11,45

 

Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů:    ANO

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Základní škola

16 847/96-2

1. – 9.

 

Školní družina,  která je součástí základní školy 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

celkem

2

42

fyz.    2       /        přepoč.       1,6

 

 

     V uplynulém školním roce navštěvovalo školní družinu 42 dětí. Podle věku byly rozděleny  do dvou oddělení. Skladba jednotlivých činností v družině byla zaměřena nejen na rozvoj dovedností a vědomostí dětí (zájmová činnost), ale nabízela odpočinek, relaxaci a kompenzaci  většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost).

     Děti se seznámily s různými  výtvarnými technikami  (kresba,   malba,  vyškrabávání,  vytrhávání,  kašírování,

koláž, vyklápění aj.),  vyráběly  však také  práce  za  pomoci  vlastní  fantazie a vkusu.  Výtvarné práce posloužily

k  výzdobě  družiny   a  školních  chodeb,  drobné dárky  k různým  příležitostem   (Vánoční  jarmak,  Den  matek,

zápis do 1.třídy).

   Pravidelně žáci navštěvovali tělocvičnu, pobývali na školním dvoře (pohybové a míčové hry, soutěže v družstvech, stolní tenis, softball, fotbal aj.), pořádali přírodovědné vycházky.  Zúčastnili jsme se Olympiády ŠD v Oslavanech, kde jsme zvítězili. Navštěvovali jsme Městskou knihovnu, výstavy, účastnili jsme se akcí KIC (Slavnosti chřestu, Svatováclavské trhy).  Uspořádali jsme masopustní a maškarní karneval se soutěžemi o nejoriginálnější masku, nejlepšího tanečníka a tanečnici, vánoční besídku, pálili jsme čarodějnice. Besídka ke Dni matek se u nás stala již tradicí.  Před koncem školního roku jsme zrealizovali projekt Barevný týden.

      Kromě těchto aktivit měly děti  možnost zapojit se  do nejrůznějších sportovních a vědomostních soutěží. Místo si našla i příprava na vyučování a prohlubování vědomostí  a dovedností formou didaktických a smyslových her. Pro tuto činnost jsme využili počítačovou techniku, umístěnou v   I. oddělení ŠD. Pozornost jsme zaměřili také k dětem se specifickými poruchami učení a chování .    

 Soutěže pořádané školní družinou:

Sportovní :

·        v hodu na cíl

·        v hodu do dálky

·        v driblingu

·        ve skoku z místa

·        soutěže v družstvech

·        v kuželkách

·        v šipkách

·        v pinballu

·        orientace v prostoru

·        drakiáda / nejvýše létajícího draka /

Vědomostní :

·        Kdo to ví, odpoví

·        Přírodovědná

Výtvarné:

·        soutěž o nejhezčího draka / drakiáda /

Netradiční soutěže:

·        o nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu

·        nejoriginálnější masku karnevalu

·        Člověče, nezlob se!

·        Piškvorky

·        Barevný týden

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

1.                   Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků

24

100%

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

20

84%

 

2.    Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu:                1  

 

3.    Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na školu:                  0    

 

4.    Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy:                      4                                                        

5.    Nepedagogičtí pracovníci  - počet :                                                                                                                        5                                                                                                                                                                         

6.            Věkové složení pedagogů:

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

2

11

35-50 let

0

6

nad 50 let

1

3

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

1

Celkem

3

21

Rodičovská dovolená

0

2

 

 

7.            Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

 

Funkční studium říd.prac škol a škol.zařízení MŠMT č.j.34709/

2005-25-426

květen-4.10. 2006

Brno

Fakta v.o.s.Žďár nad Sázavou

Schmidová

Vokurková

 

Jak efektivně vyučovat informatiku

MŠMT ČR 31754/2004-25-494

27.10. 2005

Brno

Středisko  služeb školám

P. Procházka

Seminář pro vychovatelky ŠD

MŠMT ČR 10 823/2006-25-163

20.9.2006

Brno

SVČ Lužánky,

M. Sojková

Kreativní dílna výt. techniky

MŠMT ČR 15 808/2005-25-37

4.10.2006

Brno

M. Janečková

 

 

Víkend tvořivých učitelů, MŠMT ČR 22510/2004-25-279

14.10.2006

Dolní Dubňany, ZŠ

Janečková, Polehlová

Skládalová, Velebová

Vých.poradenství ve školní praxi

MŠMT ČR 3915/2006-25-94

 

 

9.6.2006-4.12.2006

Brno,

Ústav pro další vzdělávání  pedagogů

K. Skládalová

Windows 2003

MŠMT ČR 31610/2004-25-406

 

27.11.-1.12.2006

Brno,

Autocont

Ostrava

P. Procházka

 

Kurz snowboardingu

MŠMT ČR 18 242/2001-50

 

 

 

14.1.2007

 

 

 

1.snowboardová

Přerov

 

 

 

V. Mačátová

Nová úprava pdměňování pracovníků ve školství

MŠMT ČR 15 856/2006-25-274

 

23.1.2007

 

Brno

Fakta v.o.s., Žďár nad Sázavou

 

L. Vokurková

I. Komárková

Malá policejní akademie

6.3.2007

Brno

Krajský úřad

K. Skládalová

Pasti na teenagery

MŠMT 15 992/2006-25-313

21.2.2007

Brno

NIDV Brno

K. Skládalová

Zavádění RVP pro zákl. vzdělávání do praxe

MŠMT ČR 28 022/2006-25-579

6.-7.3.2007

 

 

Brno

NIDV Brno

L. Vokurková

 

Hudební rok v RVP

MŠMT ČR 16 582/2005-25-159

27.3.2007

Brno,

Tandem

Hradec Králové

M. Janečková

 

Internet ve výuce zeměpisu

13.3.2007

Brno

Fraus, Plzeň

L. Psotová

Šikana, agrese a kriminalita u školní mládeže

MŠMT ČR 34 745/2005-25-446

14.3.2007

Brno

NIDV Brno

K. Skládalová

Republikový seminář učitelů TV

MŠMT ČR 3 442/2006-30/1

12.4.2007

Brno

MU Brno, fakulta sportu

V. Mačátová

Podíl učitele M 2.st. ZŠ na tvorbě ŠVP

MŠMT ČR 21 132/05-25-213

17.4.2007

Brno

SUMA JČMF

Praha

K. Skládalová

KOORDINÁTOR  Výměna zkušeností s tvorbou ŠVP na ZŠ

MŠMT 28 022/2006-25-579

6.4.2007

Brno

NIDV Brno

L. Vokurková

Confirmation of attendance

Oxford

10.5.2007

Brno

L. Psotová

Regionální dějiny 2.část

MŠMT ČR 31754/2004-25-494

15.11.2006-31.5.2007

Brno

Středisko  služeb školám

 

R. Blažková

 

Interaktivní kurz pro pedagogy ZŠ

„ZŠ Evropské unie“

 

21.5.2007

 

Brno

MU Brno

 

L. Psotová

Jazykový kurz Aj MEJA

MŠMT ČR 4226/2006-22

 

30.6.2007

Brno

NIDV Brno

V. Mačátová

 

 

8.            Romský asistent:                                NE

                Jiný asistent:                                       NE

 

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenání

Prospělo       

Neprospělo

Opakují

1.

24

 

22

2

0

0

2.

15

 

15

0

0

0

3.

27

 

23

4

0

0

4.

35

 

26

9

0

0

5.

34

 

15

19

0

0

Celkem za I. stupeň

135

 

101

34

0

0

6.

28

 

8

20

0

0

7.

35

 

15

20

0

0

8.

44

 

12

32

0

0

9.

33

 

9

24

0

0

Celkem za II. stupeň

140

 

44

96

0

0

Celkem za školu

275

145

130

0

0

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

12

4,36

3

1

0,36

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2006/2007:                                               37

 průměr na jednoho žáka:                                                                                                                                 0,13

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):                  0                  

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2006/07

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

3

0

3

20

15

0

 

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9.ročník

33

nižší ročník

5

Celkem

38

 

7. Rozhodnutí ředitelky

Rozhodnutí ředitelky

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání

19

0

O odkladu povinné školní docházky

7

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

O přestupu žáka základní školy

1

0

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/08:                                               26

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2006/07 neproběhla na škole inspekce.

 

Část V.

Další údaje o škole

Mimoškolní  aktivity

 

Evropský den jazyků – projektový den

Den Vladimíra Menšíka 

Mikulášská nadílka

Návštěvy Penzionu pro důchodce – žáci dramatického kroužku a 1. ročníku (Vánoce, Velikonoce, Den matek)

Návštěva ž v MŠ Chřestová a ve speciální škole pro neslyšící – vystoupení členů dramat. kroužku

Vánoční besídka žáků ve školní  družině

Vánoční jarmark

Adopce na dálku

Vánoční Vídeň

Den  otevřených dveří

Školní kolo recitační soutěže – Menšíkův úsměv

Pěvecká soutěž – I. stupeň

Návštěva ZŠ Řeznovice a Němčice  – beseda se žáky  5. ročníku                              

Přednášky – prevence sociálně patologických jevů     

Beseda s Policií ČR            

Plavecký výcvik – Nová Ves  

Besídka ke Dni matek – I. třída

Žákovská akademie

Lehkoatletické závody – I.st.

Den dětí na Réně – zábavné dopoledne pro žáky

Vystoupení dramat. kroužku  - pro rodiče žáků  I. stupně               

Branný den -  I. a II. stupeň

Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd.

Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Školní mléko a Zdravé zuby.

 

                                            Exkurze

 

Městská knihovna Ivančice – všechny ročníky, ŠD

INVEX Brno – 9. roč.

Planetárium Brno – I. stupeň,

Městský úřad Ivančice – II. stupeň

ZOO Brno – I. stupeň

Přírodovědná stanice KAMENAČKY Brno – I. stupeň

Exkurze  do laboratoře čističky odp. vod .  - Ch 8.A, B 

Návštěva Speciální školy pro sluchově postižené       - 1. třída   

Veletrh   SOŠ - 9.A,B   

Planeta Země – kino Scala Brno – 8., 9. roč.

Mahenova knihovna Brno

Památník písemnictví Rajhrad 

Exkurze  v rámci předmětu volba povolání - Gymnázium Ivančice, SOŠ a SOU - Ivančice, Moravský Krumlov, firma Ryška, Cihelna Ivančice, MěÚ Ivančice, Hasičský záchranný sbor Ivančice, Policie Ivančice.                                                                                     

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty

Škola  spolupracuje se SRPŠ. To nám pomáhá především finančně. Společně organizujeme sběr léčivých bylin a  papíru  Z takto získaných prostředků jsme nakoupili učební pomůcky pro žáky, odměny pro vítěze školních soutěží a dárky pro žáky I. stupně ke Dni dětí.

 

Spolupráce s KIC Ivančice:

Anglické divadlo  -  Magical language show, Jackie and the horrible family

O Růžence

Svatováclavské trhy

Karel IV. a Jan Žižka z Trocnova

Koncert Pavla Nováka

Vánoční kouzlo

O kouzelné trumpetě

Kamarádi

S hudbou kolem světa

Kouzelný pramínek

Návštěva filmových přestavení v kině Réna:

Oliver Twist - II. st. (původní znění s titulky ke Dni evropských jazyků)

Auta – I.st.

Rafťáci – II.st.

Maharal

Spolupráce se ZUŠ Ivančice:

Koncert pro žáky v kině Réna, Den otevřených dveří – koncert na nádvoří ZUŠ, výstava prací výtvarného oboru.

Výstavy v Památníku A. Muchy:

Výstava chryzantém, Doma je doma;  Malá, ale naše; Co se dá vyrobit doma;  85 let skautingu; Jaro

Návštěva divadelních představení v Brně:

Broučci – Divadlo Radost  (1., 3. tř.)

Mala mořská víla - Divadlo Radost (2., 4. tř.)

Rychlé šípy – Divadlo Radost (5. roč.)

Čarodějná škola  - Divadlo Radost   (6. a 7. roč.)

Jak se vám líbí  - Mahenovo divadlo (9. roč.)

Dalskabáty, hříšná ves – Mahenovo divadlo

 

Spolupráce s SVČ Ivančice:

Den se světluškou

Keramika – I. st.

Vánoční dílny

Vlastivědný výukový program – I. st.

Angličtina hrou – I. st.

Z pohádky do pohádky – 1.,2. tř.

Ekologie – výukový program – 4., 5. tř.

Jak se starat o Zemi – 1., 2. tř.

Cestou necestou, lesem nelesem – 1., 2. tř.

Indiánskou stezkou – 1., 2. tř.

Malování na sklo – 4. tř.

Drátkování – 5.tř.

Batikování – 4. tř.

Lanové aktivity

Velikonoční dílny  - I.st.

Branný den

Spolupráce s PPP Brno – venkov: klima třídy – 1 . a  2. stupeň.

Ostatní akce:

Humanitas – africká kultura, vystoupení pro žáky ve sportovní hale

Jaroslav Foglar – výstava v Zemském muzeu Brno

Lidové zvyky – exkurze na Veselý kopec

Papírové modely – SVČ Lužánky

Kidsarenacross – hala Rondo Brno

 

 

Účast  školy v soutěžích, olympiádách

 

a) Matematické soutěže:

    V letošním roce jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokan. Na 2.stupni se soutěže zúčastnili všichni žáci, ale asi polovina se zúčastnila pouze školního kola, které mělo lehčí zadání. Do školního kola byly vybrány pouze  jednodušší příklady a byly doplněny Sudoku a hlavolamy, aby žáky soutěž neodradila, ale naopak povzbudila. Výsledky mezinárodní  soutěže byly odeslány.

 

Výsledky:.

Kategorie Cvrček

1. Zuzana Halámková – 2. tř.

2. Matěj Klíma Andrej Vildomec – 2. tř.

3. Gabriela Řihánková – 2. tř.

Kategorie Klokánek

1. Kamil Vokurek – 5.A

2. Lada Jašková – 4.B

3. Martina Ondrová – 5.A

Kategorie Benjamín

1. Monika Jahnová – 7.B

2. Jan Vaněk – 7.B

3. Zdeněk Pokorný – 7.A

Kategorie Kadet

1. Zuzana Konečná – 9.A

2. Ondřej Brudík – 8.A

3. Lukáš Husárik – 9.A

 

Pythagoriáda 2006-20007

I v letošním roce u nás v měsíci únoru proběhlo školní kolo soutěže Pythagoriáda. Soutěž je určena na 2. stupni žákům 6. a 7. tříd. Školního kola se zúčastnila většina žáků 6. a 7. tříd, ale úspěšného řešitele s 9 body jsme neměli letos bohužel ani jednoho. Do okresního kola se tedy žádný žák neprobojoval.

 

b) Olympiády

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ, žáci 9. ročníků soutěžili ve šk. kole. Do okresního kola nebyl vybrán žádný soutěžící.

Dějepisná olympiáda - školní kolo zadáno formou domácí práce.

Tematické zaměření ročníku: Zločin a trest v českých dějinách – od sv. Václava k Miladě Horákové. 

Zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku.

V okresním kole reprezentovali naši školu Martina Sachsová a Jakub Sojka z 8.A třídy. Martina obsadila pěkné 10. místo, Jakub skončil 26. z 54 účastníků.

 

c)  Ostatní soutěže

V únoru se konala třídní kola recitační soutěže ve všech ročnících, dne 7. března 2007 se uskutečnilo školní kolo v recitaci. 

Dne 9. března se uskutečnilo oblastní kolo soutěže v recitaci Známé slovo poezie v Zastávce. Vítězové školního kola recitační soutěže zabodovali tentokrát i zde, v obou kategoriích získaly naše žákyně 1. místo.

 V I. kategorii vyhrála Stáňa Žaloudková ze 7.A a ve II. kategorii zvítězila dvojice recitátorek M. Pyrochtová a M. Jahnová ze 7. B. Zvláštní cenu poroty za umělecký přednes získala Tereza Žaloudková ze 6. třídy.

ZŠ reprezentovaly v Zastávce v pěvecké soutěži žákyně 6. třídy K. Pokorná a P. Dvořáková - získaly 2. místo v oblastním kole soutěže Já, písnička.

                                                                                                                                      

Školní soutěž „Mladí tvůrci pro Dunaj 2006“, které se konalo na Ministerstvu životního prostředí

Letošního ročníku výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj s podtitulem Kultura a lidé v povodí Dunaje, která je  pořádaná k příležitosti oslav Den Dunaje 2007, se účastnili a všechny práce vytvořili žáci 1. ročníku naší školy pod vedením své třídní učitelky Mgr. Marie Janečkové. Při soutěži děti měly možnost poznat nejen okolí města Ivančic s krásnými zákoutími u  řeky Jihlavy a jejího přítoku Rokytné,  ale i seznámit  se slavným ivančickým rodákem pohádkářem Benešem Metodem Kuldou. Ten je inspiroval svou pohádkou s názvem Zkrocený vodník.

 

Paragraf 11/55 – vědomostní postupová soutěž, jejímž úkolem je  zvýšení právního povědomí žáků a znalost zákona č. 37/1989 Sb., který zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. Dalším úkolem soutěže je zvýšení obecného povědomí o zákonech, získání společenské podpory pro dodržování zákonů a zamezení nezletilým v přístupu k tabákovým výrobkům.  Žáci naší školy skončili v okresním kole  na 2. místě.

 

Dopravní soutěž BESIP – okrskového  kola v Oslavanech se zúčastnili žáci I. i  II. stupně. Obsadili 7. a 4. místo.

 

d) Sportovní soutěže organizované ASŠK:

Žáci II. stupně  se ve školním roce 2006/2007 zúčastnili mnoha sportovních soutěží organizovaných AŠSK nebo přímo naší školou. Konkrétně se jednalo o následující soutěže:

Září:  kopaná – okrskové kolo,  2. místo;

Říjen: florbal – okrskové kolo, 2. místo;

Listopad: házená – okrskové kolo, 3. místo;

Prosinec: okrskové kolo šplh – mladší a starší žáci a žákyně, 3. místo;

Březen:   basketbal – okrskové kolo, 3. místo;

                 sálová kopaná – okskové kolo – 1. místo, okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 1. místo.

Duben: okrskové kolo a okresní finále McDonalds Cup – mladší chlapci

Květen: atletická soutěž Pohár rozhlasu – okrskové kolo mladší a starší dívky a chlapci;

Ostatní soutěže:

                McDonalds Cup – okrskové kolo (žáci I. stupně – 2. místo);

                Turnaj v miniházené – I. stupeň

                Turnaj va vybíjené – I. stupeň (okrskové kolo)

V hodinách tělesné výchovy jsme využívali k výuce nejen sportovní halu, ale i atletický stadion, sportovní hřiště v areálu školy, plavecký bazén v Nové Vsi, v zimě potom k bruslení rybník v Letkovicích.

 

Péče o talentované žáky, péče o zaostávající, problémové žáky

     Žáci se specifickými poruchami učení na naší škole jsou ve vyučování zohledňováni různými formami.Nejčastěji v jazyce českém a cizím žáci využívají různé didaktické pomůcky, přehledy gramatiky, bývají zkoušeny ústní formou, často jen doplňují do textu, úkoly nemívají časově limitovány a učitel hodnotí jen to, co žák zvládne. Poskytujeme více času na vypracování a kontrolu úkolů, umožňujeme psaní na počítači nebo vlepování ofocených textů. Oceňujeme snahu každého žáka, pozitivně motivujeme pochvalou a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. V případě potřeby zadáváme diferencované úkoly nebo pomáháme po vyučování.

     Tito žáci mohou navštěvovat dyslektické kroužky, které na naší škole velice úspěšně pracují  jak na prvním, tak i na 2. stupni. Zde, pod vedením speciálního pedagoga. dochází k nápravám SPU formou speciálních cvičení, které jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, paměti, záměny písmen, rozvoj hrubé i jemné motoriky, pravo-levé orientace, správné výslovnosti, čtení apod.

     Žákům integrovaným je vypracován IVP a postupujeme v něm podle Směrnice k integraci MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24.

      Žáci talentovaní mívají ve vyučování samostatnější úkoly, jsou také pozitivně motivováni a rozvíjí se u nich logické myšlení, samostatnost, rychlost, soustředěnost a pozornost. Mohou navštěvovat kroužky na škole, ve kterých s v různých oblastech mohou ještě více zdokonalovat. Jedná se o kroužky cizích jazyků, počítačové a sportovní.

 

 

Kroužky při ZŠ

 

 

 

  Prevence sociálně nežádoucích jevů

     Prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2006/2007 na naší škole uskutečňována různými formami a metodami. Všechny  splnily ať už ve větší či menší míře svůj účel.   

     Konkrétně se jednalo o preventivní nástěnku, která plnila informační službu, žáci se zde dozvídali o různých sociálně patologických jevech, mohli se zde dočíst, jak postupovat v tíživých situacích, našli zde organizace a jejich  telefonní čísla, na která se mohou obrátit v případě nouze.

      Žáci mohli ve školním roce využívat i schránek důvěry, které jsou umístěny v obou budovách školy. Schránky důvěry byly pravidelně vybírány, ale tato forma neukázala na žádný závažný problém; stejně jako internetová schránka důvěry, která je využívána v daleko menší míře než fyzicky zavěšená schránka důvěry v obou budovách školy.

     Opakem byla široká nabídka zájmových kroužků, která se setkala s velkým ohlasem. Jednalo se o kroužek pěvecký, počítačový, sportovní, jazykový, dramatický, dyslektický, kroužek fotbalu atd. Trávení volného času právě v zájmových kroužcích školy považuji za velký přínos v oblasti prevence patologických jevů.

     Problémům, se kterými se žáci mohou potýkat ve škole, ale i mimo ni, se učitelé věnovali na třídnických půlhodinkách, které probíhaly jeden den v týdnu. Zde měli žáci možnost otevřeně se pobavit se svým třídním učitelem, popřípadě s paní ředitelkou či zástupkyní. Vzhledem k tomu, že tuto oblast vidíme jako příznivou, uvažujeme v příštím školním roce o zavedení celé třídnické hodině, která by byla pro všechny ročníky realizována ve stejnou dobu, zřejmě každé pondělí první vyučovací hodinu.

     Návrhy, jak zlepšit chod školy, výuku nebo prostředí, ve kterém trávíme většinu dne, tedy školní třídu, měli žáci možnost sdělit prostřednictvím žákovského parlamentu, který se koná pravidelně za účasti paní ředitelky, zástupkyně a metodika prevence. Žáci se tak naučili lépe komunikovat i v rámci celé třídy, aby byli schopni tlumočit názory kolektivu.

     Bohužel, letos se nám nepodařilo zrealizovat lyžařský kurz, a to díky nepřízni počasí. Z důvodu neobsazenosti se nepořádala ani škola v přírodě pro 6. ročník.

     V rámci preventivního programu spolupracovala naše škola s PPP, která nabízí škole spoustu preventivních programů V tomto školním roce se jednalo o program Klima třídy, který se uskutečnil v sedmé a osmé třídě a nastínil třídním učitelkám metody, jak pracovat s těmito kolektivy. Jako součást výuky občanské výchovy byla pojata beseda s kurátorkou na téma Právní vědomí žáků v oblasti návykových látek a jiné trestné činnosti. Žáci měli možnost zeptat se na cokoli, co je zajímalo. Většina žáků  v 9. třídě má 15 let a je velmi důležité připravit je na možnost potýkání se se zákonem. Kromě toho jsme hojně využili možností SVČ Lužánky a nabídky jejich besed na téma: „Jak to mluvíš“, „Učme se zacházet se vztekem“, beseda o dospívání.

     Mimo spolupráce s PPP a SVČ Lužánky škola udržuje kontakt i s Policií ČR, sociálním a školským odborem MÚ, Národním ústavem zdraví, Střediskem volného času v Ivančicích, Kulturním informačním centrem atd.

     V letošním školním roce se na naší škole objevil jeden závažnější problém v oblasti šikany, který jsme řešili s odborníky z diagnostického ústavu Brno – Žabovřesky, zejména s Mgr. Renatou Ježkovou. Poté jsme ve spolupráci se školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní zorganizovali schůzky s rodiči, kde jsme je informovali o projevech šikany, o fázích šikany atd. Účast rodičů nebyla příliš vysoká.

     V příštím školním roce si klademe za cíl větší informovanost žáků v oblasti sociálně patologických jevů širší nabídkou preventivních programů PPP, Policie, častějším zařazováním témat do výuky Ov, Rv, přírodopisu, navodit mezi žáky a učiteli takovou atmosféru, která by umožnila otevřenou komunikaci o případných problémech v třídních kolektivech. Hlavním cílem pro příští školní rok je realizace adaptačních pobytů pro
6. ročníky ve spolupráci se SVČ Ivančice.

Podle pokynu MŠMT k Výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22  průběžně v předmětech Ov, Rv, D, Pč a ve volitelných předmětech  zařazujeme výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance:

-                      věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy a jednotlivých tříd, podporovat vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, sebeúctu, komunikační dovednosti, pocit bezpečí

-                      rozvíjet žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo náboženské příslušnosti každodenním osobním příkladem

-                      komunikovat s dětmi na bázi vzájemného porozumění, tolerance a  otevřeného jednání

-                      učit je chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka

-                      nenechat bez povšimnutí žádný projev ani náznak intolerance, xenofobie nebo rasismu, okamžitě přijímat vhodná konkrétní pedagogická opatření

-                      spolupracovat s rodinami

-                      otevřeně diskutovat s žáky o uskutečněných besedách, přednáškách, návštěvách filmových a divadelních představení, televizních pořadech, které obsahově souvisí s intolerancí, xenofobií a rasismem

-                      využívat programů a nabízené spolupráce se subjekty, které mají v programu multikulturní výchovu

-                      využívat věcného obsahu vyučovacích předmětů, seznamovat žáky se základními údaji o menšinách, které u nás žijí, s jejich kulturou, dějinami a rozvíjet u nich vědomí sounáležitosti.

       

 

 

Část VI.

Základní údaje o hospodaření školy

 

 

Výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů

- z toho mzdové výdaje

8 777 000 Kč

6 199 000 Kč

Provozní výdaje

2 200 000 Kč

Investiční výdaje

    88 000 Kč

 

 

 

 

Část VII.

Zhodnocení a závěr

 

       České školství prochází v současnosti reformou. Je to  změna, která chce nabídnout žákům co nejlepší podmínky ke studiu. Do praxe škol jsou zaváděny nové, progresivní metody výuky. Naše škola si vybrala program s názvem „Tvořivá škola“. Tvořivá škola je programem, který vychází z myšlenek Jana Ámose Komenského, navazuje na tradice činných škol první poloviny 20. století, ale čerpá i z pozitivních zkušeností tvořivých pedagogů současného vzdělávacího programu „Základní škola“, podle něhož probíhá výuka v současnosti. Charakteristickými znaky tvořivé školy jsou motivace a účelnost. Výuka se zaměřuje na všestranný vývoj osobnosti žáka, vyučování by mělo být názorné, pro žáky pochopitelné, vycházející ze zkušeností, které si děti přinášejí z běžného života. Za základní by měly být považovány ty vědomosti, které se dají prakticky využívat a jsou potřebné k dalšímu vzdělávání. Vyučování má činnostní ráz. Aktivně se ho účastní všechny děti. Tempo se přizpůsobuje schopnostem všech žáků ve třídě. Klade se do popředí význam otázek žáků. Je-li žák schopen k určitému jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí. Měl by si také vědět rady s tím, kde může odpověď na zvídavé otázky vyhledat, ať už prostřednictvím různých encyklopedií nebo internetu. K tomuto účelu mají žáci ve škole možnost navštěvovat i mimo vyučování žákovskou knihovnu, všechny počítače mají přístup k internetu.  Činnostní charakter učení podporuje soustředění žáků a  zájem o učení. Učiteli pak činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka. Je dán prostor k dobrému  rozvoji jak žáků nadaných, tak i průměrných i podprůměrných.

     K zabezpečení nových forem výuky  je nezbytné, aby se zlepšovaly také materiální podmínky pro žáky a pedagogický sbor.

       Všechny třídy  byly v minulých letech zařízeny novým nábytkem.  Na II. stupni máme moderně vybaveny odborné učebny jazyků, fyziky,  přírodovědných předmětů, informatiky, dějepisu a estetické výchovy. Díky dotaci přidělené zastupitelstvem Města Ivančic a realizaci dvou projektů financovaných Ministerstvem školství jsme dokončili druhou  druhou počítačovou učebnu, umístěnou na I. stupni, v níž   byla instalována také interaktivní tabule.

     V příštím roce bychom chtěli pořídit interaktivní tabuli do jazykové učebny na II. stupni a vytvořit z ní multimediální učebnu.

    Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich požadavcích a největší investiční akce finančně zabezpečuje.  Peníze získáváme také  z  vlastních aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie) a z příspěvku SRPŠ. Díky sponzorským darům  jsme  mohli  letos nakoupit nové učební pomůcky především pro žáky s poruchami učení.

     Na základě podnětu vzešlého z řad žáků a pedagogů naší školy se nám v letošním školním roce podařilo zapojit se projektu Adopce na dálkuÒ pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Naše pomoc směřovala do Ugandy, jedné z nejchudších zemí světa. Waigumba Abel, to je jméno devítiletého chlapce, který má díky nám šanci na vzdělání a tím i na lepší život. Myslíme si, že zapojení do projektu pomůže našim dětem rozvíjet sociální a multikulturní cítění, které se v našem životě orientovaném na úspěch, peníze a kariéru pomalu vytrácí. Peníze na učební pomůcky pro Abela jsme získaly částečně z našich aktivit, částečně z příspěvku rodičů žáků.

     Vhodnou nabídkou kroužků, které navštěvuje více jak třetina žáků školy, vedeme děti ke smysluplnému trávení volného času.

    Velmi dobrá je už několik let spolupráce se SVČ  a KIC Ivančice, s vedením kina Réna a s Městskou knihovnou v Ivančicích.

    Ve školním roce 2006/07 se  vyskytly problémy se zabezpečením kvalifikované výuky za  4 vyučující ( učitelka 3. třídy byla od ledna dlouhodobě nemocná, poté nastoupila na mateřskou dovolenou, na II. brzy po zahájení školního roku 2 učitelé dlouhodobě onemocněli a jsou doposud v pracovní neschopnosti, v pololetí  pak odešla na mateřskou dovolenou další vyučující).  Na 1. stupeň se nám nepodařilo sehnat během roku kvalitní náhradu  a byli jsme nuceni přijmout na zástup důchodkyni. Od září 2007 nastoupili noví kvalifikovaní pedagogové a situace by se měla částečně  stabilizovat. Problémem zůstává dočasný zástup za nemocné učitele. Při získávání nových zaměstnanců vycházíme z vlastní databáze uchazečů o zaměstnání, spolupracujeme s Úřadem práce v Ivančicích a zveřejňujeme nabídky  v kabelové televizi.

 

Úkoly vyplývající z výroční zprávy:

  1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím  programu, který jsme nazvali „Otevřená škola“. Budem pokračovat v projektu "Zdravá škola" a v zařazování témat osobnostně sociální výchovy a dramatické výchovy do výuky formou volitelných  předmětů a kroužků, zařazováním témat do předmětů povinné výuky,  pořádáním výjezdních akcí pro žáky,

2. Stabilizovat učitelský kolektiv. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc pedagogům zaměřením DVPP na tuto oblast a vybavováním odborné knihovny. DVPP dále zaměřit  na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky.

3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co  nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt  venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny.

4. Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Takováto propagace se velmi osvědčila a  přivedla další žáky.

5.  Zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních  novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností, Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 

6. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, zejména osvědčených kroužcích jazykových, sportovních, počítačových, hudebních a dramatických.

7. I nadále spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou, aby bylo možno využít vysoké odbornosti našich vyučujících pro práci se žáky se specifickými poruchami  učení a chování.

8. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

9. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci.

10. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením.

11. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.

12. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím  internetových stránek školy.

 

 

V Ivančicích 25. září 2007

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Zuzana Schmidová, řed. školy