Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2004/2005

 

Část  I.

Základní charakteristika školy

      Název:  Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov

Zřizovatel školy:  Město Ivančice

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Schmidová

Organizace sdružuje základní školu a školní družinu.

Telefon, fax: 546 451 584, e-mail: zsvmivancice@seznam.cz, www stránky: www.volny.cz/zsvmivancice

 

 

Školní rok

2004/2005

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1.stupeň

6

5

142

23,66

2.stupeň

8

4

182

22,75

Celkem

14

9

324

23,14

    

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:    27

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,24

 

Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů:    ANO

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Základní škola

16 847/96-2

1. – 9.

 

Školní družina,  která je součástí základní školy 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

celkem

2

50

fyz.         2      / přepoč. 1,6

 

Z činnosti školní družiny :

Všechny děti navštěvující školní družinu měly možnost výběru z těchto činností: esteticko-výchovné, pracovně-technické, sportovně-branné, společenskovědní, přírodovědné.

V oblasti výchovy společenskovědní děti pravidelně navštěvovaly Městskou knihovnu, kde se seznamovaly s různými žánry dětské literatury a jejich autory. Zhlédli jsme několik výstav, z nichž nejzajímavější byla výstava výtvarného oboru místní ZUŠ s názvem Indiáni. Během roku proběhly ve školní družině tyto akce: vánoční besídka, masopustní karneval, pálení čarodějnic, besídka ke Dni matek, karneval na rozloučenou se školním rokem.

Během roku  si děti v mnoha soutěžích vyzkoušely svůj postřeh, smysly i fyzickou zdatnost. Představivost a  logické myšlení rozvíjely při počítačových a didaktických hrách.

Sportovní aktivity zahrnovaly pobyt v tělocvičně Orlovna, na hřišti na Réně, školním dvoře, v prostorách před sportovní halou, v zimě pak i na kopci u Červeného kříže.

Přírodovědnou činností jsme se zabývali především na vycházkách, kde jsme pozorovali a určovali stopy žvěře, drobné živočichy a rostliny. O životě živočichů v různých lokalitách jsme si četli v různých encyklopediích.

V rámci výchovy estetické a pracovně technické děti vytvářely kresby, malby, koláže, prostorové práce. Ty posloužily k výzdobě družiny i školních chodeb.

Letos se obě oddělení družiny zapojila „Človíček“ pořádané ZŠ E. Přemyslovny v Brně. Za kašírovanou postavičku montéra Bédi v životní velikosti jsme získali ze 16 zúčastněných škol nejvyšší ocenění. Osobně je převzaly děti se svými vychovatelkami 6. června na slavnostní vernisáži.

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

 

1.       Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků

21,26/26

100%

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

18,76/23

88%   /  88%

 

2.    Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu:  3

 

3.    Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu:      2

 

4.    Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy:             4

 

5.    Nepedagogičtí pracovníci  - počet :                                                                                                                   4

 

6.    Věkové složení učitelů

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

11

35-50 let

0

10

nad 50 let

2

1

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

2

22

Rodičovská dovolená

0

0

 

7.    Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

SIPVZ  P1 - Z

5

SIPVZ  P – P3

5

Sebehodnocení školy

2

Výtvarné zpracování papírové kaše

1

Víkend tvořivých učitelů

3

Malá regionálních konference o ekologické výchově

1

Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1.ročníku

2

Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku

2

Workshop dobrých nápadů

2

Ředitelské paragrafy

2

Výuka angličtiny ve 3.třídě

3

Tvořivá škola - cyklus

3

Víkend tvořivých učitelů

1

Daň z příjmů

1

Seminář o chemických látkách

1

Projektové vyučování dějepisu

1

4. mezinár.konference Asociace učitelů Aj

1

Jsme na jedné lodi – spolupráce pedagogů a rodičů

1

RVP pro základní vzdělávání

1

Nový školský zákon

2

Celkem

40

 

8. Romský asistent:           NE

    Jiný asistent:                   NE

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 vyznamenání

Prospělo        bez (*)

Neprospělo bez (*)

Opakují

1.

27

 

27

0

0

0

2.

35

 

35

0

0

0

3.

29

 

17

12

0

0

4.

22

 

14

8

0

0

5.

29

 

14

15

0

0

Celkem za I. stupeň

142

 

107

35

0

0

6.

48

 

21

26

0

1

7.

34

 

12

22

0

0

8.

53

 

22

30

1

0

9.

47

 

12

34

1

0

Celkem za II. stupeň

182

 

67

112

2

1

Celkem za školu

324

174

147

2

1

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2005

 

2.Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

7

2,16

3

4

1,23

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2004/2005:                                   109

 průměr na jednoho žáka:  0,3

4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):               0          

 

5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2004/05

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

1

0

4

31

16

0

 

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9.ročník

47

nižší ročník

1

Celkem

48

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

a)    Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: orientační inspekce 11. – 13. června 2001

b)    Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:

zlepšení materiálních podmínek  a estetické úrovně učeben, vybudování specializovaných učeben jazyků a přírodovědných předmětů, ve vyučovacím procesu je kladen důraz na motivaci a volbu vhodných metod práce, v oblasti řízení byl zpracován organizační řád školy, plán kontrol, zvýšila se pedagogická i odborná způsobilost vyučujících na II. stupni  (nastoupili aprobovaní učitelé jazyků, chemie).  

Část V.

Rozhodnutí ředitele

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

7

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, l

18

0

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005:                  29

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006:                 24

 

 

 

Část VI.

Další údaje o škole

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...

 

 

Mimoškolní  aktivity

 

Evropský den jazyků – projektový den

Den Vladimíra Menšíka – sportovní dopoledne k výročí narození V. Menšíka

Projekt Francie – předmětová komise českého jazyka, cizích jazyků

Kateřinky – kloboukový den ( začátek projektu Francie)

Mikulášská nadílka

Návštěvy Penzionu pro důchodce – žáci dramatického kroužku a 2. ročníku (Vánoce, Velikonoce, Den matek)

Návštěva ž v MŠ Chřestová a ve speciální škole pro neslyšící – vystoupení členů dramat. kroužku

Vánoční besídka žáků ve školní družině

Vánoční jarmark

Týden otevřených dveří na I.st. – příprava na zápis do I. ročníku

Den otevřených dveří na II. stupni pro rodiče a žáky ze spádových škol

Školní kolo recitační soutěže – I. stupeň

Pěvecká soutěž – I. stupeň

Projektový den Ov – II. stupeň

Píšeme Valentýnky – projekt předmětové komise cizích jazyků

Návštěva ZŠ Řeznovice, Němčice – beseda se žáky 5. ročníku                

Maškarní karneval ve školní družině

Nebezpečí kouření – přednáška 7. roč.

Poruchy příjmu potravy – přednáška     7. -  8. roč.   

Velikonoční jarmark

Přednáška – prevence sociálně patologických jevů          8. – 9. roč.    

Beseda s Policií ČR                     8. – 9. roč.      

Besídka ke Dni matek – školní družina

Žákovská akademie - projekt Francie     závěr (kino Réna)                   

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků                        

Den dětí na Réně – zábavné dopoledne pro žáky I. stupně připravené žáky 9. roč.

Vystoupení dramat. kroužku  - pro rodiče žáků I. stupně      

Branný den -  I. a II. stupeň

Taneční vystoupení skupiny MIGHTY SHAKE

Vernisáž soutěže „Človíček“ – školní družina

Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd.

Sportovní středy: lyžování v Novém Městě na Moravě, plavání v Nové Vsi, floorbalová mezitřídní soutěž starších žáků, bruslení Olympia, turnaj ve stolním tenisu a v kuželkách.

Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Školní mléko a Zdravé zuby.

 

                                            Exkurze

 

Městská knihovna Ivančice – všechny ročníky, ŠD

Exkurze do Prahy – 2. stupeň

INVEX Brno – 9. roč.

Moravská zemská knihovna – 8., 9. roč.

Technické muzeum Brno – 8., 9. roč.

Vánoce ve Vídni  - II.st.         

Bible kralická –  6.,7. roč.

Planetárium Brno – I. stupeň, 6. roč.

Městský úřad Ivančice – II. stupeň

ZOO Brno – I. stupeň

Přírodovědná stanice KAMENAČKY Brno – I. stupeň

Zdravá výživa na trhu  - Rv 9. roč

Exkurze  do laboratoře čističky odp. vod .  - Ch 8.A, B 

Návštěva Speciální školy pro sluchově postižené     - 2.B    

Veletrh   SOŠ - 9.A,B      

Exkurze  v rámci předmětu volba povolání - Gymnázium Ivančice, SOŠ a SOU - Rosice, Ivančice, Želešice, Rajhrad, Moravský Krumlov, firma Ryška, Cihelna Ivančice, MěÚ Ivančice, ZD Klas, Hasičský záchranný sbor Ivančice, Policie Ivančice.                                          

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty

               Škola  spolupracuje se SRPŠ. To nám pomáhá především finančně. Společně organizujeme sběr léčivých bylin, papíru a plastových lahví.  Z takto získaných prostředků jsme nakoupili učební pomůcky pro žáky (radiomagnetofony, televizi, videorekordér), odměny pro vítěze školních soutěží a dárky pro žáky I. stupně ke Dni dětí.

Spolupráce s KIC Ivančice:

Pohádka Pasáček vepřů – I. st.

Vystoupení Pavla Nováka – I. st.

Prevence kriminality – beseda pro II. st.

Červené střevíčky – představení studentů GJB Ivančice

Robinson  Crusoe – div představení  pro 5. roč.+ II. st.

O pejskovi a kočičce – 1., 2. tř.

Koncert ZUŠ pro žáky I. stupně

Výchovný koncert se skupinou Reflexy pro II. stupeň

Program k 60. výročí osvobození – žáci naší školy se aktivně zúčastnili se svým kulturním programem

Veselí Bobři – hudební  pořad pro I. st.

 

Návštěva filmových přestavení v kině Réna:

I.  stupeň:   Doba ledová, Shrek

II. stupeň:   Trója, 8. míle.

 

Výstavy v Památníku A. Muchy:

Výstava Čtyřlístek, Příroda kolem nás, Indiáni – školní družina, I. stupeň

Z historie muzea – II. stupeň

 

Návštěva divadelních představení v Brně:

Divadlo RADOST Brno - Tři čumíci nezbedníci, Královna Koloběžka I. (1. st.), Kytice (6. roč.)

Národní divadlo Brno – Lucerna (8., 9. roč.)

 

Spolupráce s MěDDM Ivančice:

Okresní kolo dějepisné olympiády – žákyně 8. ročníku Šárka Nakoukalová

Recitační soutěž – 2. místo a postup do krajského kola získala Tereza Čupíková ze 3. třídy

Velikonoční dílny – I. stupeň

Jak se zachraňuje Země – 6. roč.

Paragraf 11/55 ( školní a oblastní kolo) – žáci  8. a 9. ročníku

Branný závod (městské kolo) – 1. místo získali žáci 9.B

 

 CVČ Fantazie Brno: Boudo, budko – 1. roč.

 Media – pro: Projekt Země: Za ledovci a oceány  (Kino Scala Brno – 8., 9. roč.)

 Policie ČR – okresní oddělení Brno-venkov: Zápisník AJAX, ukázka práce Policie – 1. stupeň

DDM Junior – Brno:  I. pomoc a dopravní výchova  - 2. ročník

 

Účast  školy v soutěžích, olympiádách

a) Matematické soutěže

  Klokánek:         

Pořadí

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Minsterová Klára

5.

114

 

Mezinárodní soutěže Klokan se na naší škole zúčastnilo 30 vybraných žáků z 6.-7.tříd.Řešili celkem 24 matematických úkolů .Za úkoly 1-8 mohli získat 3 body,za úkoly 9-16  4 body a za příklady 17-24    5 bodů. Na začátek měl každý soutěžící přidělen 24 bodů. Maximální počet získaných bodů byl 120.

Kategorie BENJAMIN(pro žáky 6.a7. tříd)

1.

Kratochvíl Jiří

6.A

102 bodů

 

Matematické soutěže v nejstarší kategorii se zúčastnilo  celkem 30 vybraných žáků z 8.až 9.tříd. Jejich otázky také jako v mladší kategorii byly za 3,4 a 5 bodů. Na začátek každému soutěžícímu bylo přiděleno 24 bodů. Za nesprávně zodpovězenou otázku se odčítal 1 bod.

Kategorie KADET(pro žáky 8. a 9.tříd)

1.

Táborská Kateřina

9.A

  72  bodů

Výsledky školního kola Pythagoriády:

Matematická soutěže pro 6.třídu se zúčastnilo celkem 40 žáků  naší školy. Řešili celkem 15 matematických příkladů. Každý dobře vyřešený příklad byl ohodnocen jedním bodem.Maximální počet  získaných bodů byl tedy 15. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 9 bodů. Do okresního kola však postoupili pouze ti, kteří získali minimálně 11 bodů. Úspěšní řešitelé: 1. - 2.místo  Kratochvíl Jiří, Sachsová Martina    11 bodů  (účast v okresním kole)

b) Olympiády

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda proběhla v posledním lednovém týdnu. Zúčastnilo se jí 9 žáků 9. ročníku ( 4 žákyně z 9.A a 5 žáků z 9.B). Žáci řešili zadání 31. ročníku školního kola olympiády - I.kategorie. Mohli získat maximálně 24 bodů. Nejlépe byla hodnocena žákyně Jana Kuchaříková, získala 14 bodů. Do okresního kola nebyl vyslán žádný ze zúčastněných.

Dějepisná olympiáda

Okresního kola se zúčastnila žákyně 8.B Šárka Nakoukalová, obsadila zde 12. místo.

 

c) Recitační soutěž

 Výsledky školního kola.

I.kategorie:

 

1. místo

Kristýna Sojková

II.kategorie:

 

1. místo

Tereza Čupíková

III.kategorie:

 

1. místo

Tereza Žaloudková

 

  Nejlepší z každé kategorie reprezentovali naši školu v oblastním kole, kde se  Tereza Čupíková umístila na 2. místě, postoupila do kola krajského, zde skončila 4.

d) Dopravní soutěž 2 005  II. kategorie

Jméno a ročník

test 

jízda zručnosti

celkem bodů

pořadí

Kalandřík 8

2

3

5

1.

Vokurek 8

3

2

5

2.

Holčapek 8

4

1

5

3.

 

 

Sportovní soutěže organizované ASŠK:

Sálová kopaná, st. žáci  – účast v krajském kole (6. místo);

Soutěž ve šplhu  okrskové kolo

Basketbal – starší žáci

Házená – starší hoši  (okrskové kolo)

Floorbal –starší žáci (okrskové kolo)

Vybíjená – okrskové kolo (5. ročník -4. místo)

Pohár rozhlasu

Sportovní soutěže organizované naší školou:

Dívčí volejbalový turnaj O zlatého Bumbáce – okrskové kolo

Pořadí:  1. GJB „A“                         5. ZŠ Na Brněnce

             2. ZŠ Židlochovice             6. ZŠ Vl. Menšíka

             3. Gymn. Zastávka              7. ZŠ Dol. Kounice „A“

             4. GJB „B“                          8. ZŠ Dol. Kounice „B“ 

 

Spolupráce školy s PC

Učitelé se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí organizovaných PC Brno, viz přehled DVPP.

Spolupráce s PPP Brno

Klima třídy (sociální hry) – 3., 5., 6., 7. roč.

Týmová spolupráce – 8. roč.

Péče o talentované žáky

Žáci talentovaní mívají ve vyučování samostatnější úkoly, jsou také pozitivně motivováni a rozvíjí se u nich logické myšlení, samostatnost, rychlost, soustředěnost a pozornost. Mohou navštěvovat kroužky na škole, ve kterých s v různých oblastech mohou ještě více zdokonalovat. Jedná se o kroužky cizích jazyků, počítačové a sportovní.

Péče o zaostávající, problémové žáky

Žáci se specifickými poruchami učení na naší škole jsou ve vyučování zohledňováni různými formami. Nejčastěji v jazyce českém a cizím žáci využívají různé didaktické pomůcky, přehledy gramatiky, bývají zkoušeni ústní formou, často jen doplňují do textu, úkoly nemívají časově limitovány a učitel hodnotí jen to, co žák zvládne.Poskytujeme více času na vypracování a kontrolu úkolů, umožňujeme psaní na počítači nebo vlepování ofocených textů. Oceňujeme snahu každého žáka, pozitivně motivujeme pochvalou a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. V případě potřeby zadáváme diferencované úkoly nebo pomáháme po vyučování.

Tito žáci mohou navštěvovat dyslektické kroužky, které na naší škole velice úspěšně pracují  jak na 1., tak i na 2.stupni. Zde pod vedením speciálního pedagoga dochází k nápravám SPU formou speciálních cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby, paměti, záměny písmen, rozvoj hrubé i jemné motoriky, pravolevé orientace, správné výslovnosti, čtení apod.

Žákům integrovaným je vypracován IVP a postupujeme v něm podle Směrnice k integraci MŠMT ČR č.j. 13710/2001-24.

 

LVVZ, školy v přírodě:

Lyžařský výcvikový kurz se v tomto školním roce neuskutečnil pro malý zájem žáků.

Školy v přírodě (pětidenní) v Centru ekologické výchovy Pálava v Mikulově se zúčastnili žáci 6. ročníku.

První den jejich pobytu byl nazván „Cesta do pravěku“ a žáci se seznámili s posloupností geologických období.  Druhý den absolvovali výlet do Národního přírodní rezervace Děvín. Třetí den hledaly děti odpovědi na otázky, jak vznikla step, jak člověk od doby kamenné přetvářel místní krajinu, jak pečujeme o step apod. Nejkreativnější program byl připraven na čtvrtý den, jmenoval se „Expedice Kvakoš“. Jednalo se o ornitologickou vycházku do lednického parku za největší kolonií kvakošů u nás. Poslední den byl věnován mikulovskému zámku a botanické zahradě. Žákům i učitelkám se škola v přírodě velmi líbila, program byl velice zajímavý, získané informace budou využity v hodinách ekologické výchovy a v seminářích.

 

Kroužky při ZŠ

Název kroužku 

Počet skupin

Počet žáků

Dramatický

1

10

Počítačové

2

27

Dyslektické

2

26

Knihovnický

1

12

Fotbalový

1

16

Volejbalový

1

11

Celkem

8

102

 

Z činnosti kroužků:

Počítačový – I. stupeň: kroužek pracuje už  čtyři roky. Navštěvují ho žáci 2. – 5. ročníku. V tomto školním roce to bylo 17 dětí. Žáci pracují na počítačích většinou ve dvojicích. Začátečníci se nejprve seznamovali s operačním systémem WINDOWS 2000 a formou her a výukových programů se učí ovládat myš. Pokročilejší žáci plní náročnější úkoly ve WORDU nebo tvoří tabulky v EXCELU. Náplní kroužku je také vyhledávat informace na Internetu a seznamovat se s integrovaným hardwarem jako je tiskárna, scanner atd.

Počítačový – II. stupeň: žáci si prohlubují znalosti v poznávání počítačů a programů. Pracují s internetem a používají elektronickou poštu. Kroužek navštěvovalo asi 10 žáků.

Dramatický – I. stupeň: v letošním roce byla činnost kroužku zaměřena především na nácvik programů pro vystoupení v Penzionu pro důchodce, v MŠ Chřestová  a na školní akademii. Navštěvovalo ho 11 žáků 1. – 4. ročníku. Velice úspěšná byla vystoupení v Penzionu a Mateřské škole, radost z vystoupení vždy umocnily dárečky vyrobené dětmi ve školní družině.

Knihovnický: kroužek pracuje už čtyři roky. Navštěvují ho žákyně 6. -8. ročníku. V tomto školním roce to bylo 2 dívek, které se scházely každé pondělí ve školní knihovně, pracovaly na abecedním seznamu knih, který zpřesnil evidenci při půjčování žákům.  Dívky měly rozděleny i dopolední služby a půjčovaly knihy každou velkou přestávku. V knihovně byl umístěn počítač s tiskárnou, který zlepšil práci s knižním katalogem.  Členky kroužku se aktivně podílely na přípravách školní akademie.

Dyslektický – I. stupeň:  kroužek navštěvovalo 15 dětí. Náplní práce bylo psaní diktátů pomocí bzučáku, nácvik diktátů do hodin č.j., procvičování  doplňovacích cvičení za pomocí kartiček s i/y, hry na procvičování vyjmenovaných slov, individuální nácvik čtení, procvičování učiva z č.j., hry a soutěže.

Dyslektický – II. stupeň: kroužek navštěvovalo 11 žáků 6. tříd. Probíhaly zde různými formami reedukace poruch učení - procvičování a rozvoj slovní zásoby, doplňovací cvičení, DIPO – hry s kartičkami, hry na rozvíjení logického myšlení, uvolňovací cviky, orientace v textu (dovyprávění příběhu), procvičování probíraného učiva z č.j.

Kroužek fotbalu: zúčastňovalo se 14 hráčů z II. stupně. Pracovalo se podle připraveného plánu, který žákům zvyšoval fyzickou kondici a dovednosti v kopané. Členové kroužku reprezentovali školu při různých sportovních soutěžích organizovaných naší školou nebo ASŠK.

Volejbalový kroužek: pravidelně jej navštěvovalo 11dívek 6. – 9. ročníku. Některé začaly do kroužku chodit prvním rokem  a tomu  byl také přizpůsoben program. Pro tento školní rok bylo hlavní cílem osvojení základních dovedností – odbíjení obouruč, spodní ( starších dívek vrchní) podání, základy útočného úderu (smeč).

Děvčatům ze šesté třídy, která chodila pravidelně, se podařilo za deset měsíců tyto dovednosti zvládnout. Velký pokrok udělala děvčata ze 7. – 9. třídy. Spolehlivě umísťují míče do soupeřova pole a některá z nich zvládají i vrchní podání. Odměnou jim byla reprezentace školy na turnaji O zlatého Bumbáce, který už tradičně pořádá naše škola, a na okrskových soutěžích.

 

 

Část VII.

Zhodnocení a závěr

 

     V tomto školním roce velice dobře pracovalo metodické sdružení 1. stupně, hlavně oceňuji velmi dobrou spolupráci s Mateřskou školou na Chřestové ulici, se Základní školou internátní pro děti s vadami sluchu a s Penzionem pro důchodce. Na 2. stupni byly úspěšně zorganizovány projektové dny k Evropský dni jazyků, sportovní den k výročí narození V. Menšíka, projektový den komise společenských věd k 15. výročí sametové revoluce a dlouhodobý projekt Francie, který vyvrcholil v květnu žákovskou akademií, na níž se žáci školy prezentovali znalostmi francouzské kultury, umění, ale také francouzské kuchyně.

   V  rámci doplnění výuky pořádáme návštěvy kin, divadel, Městské  knihovny, muzeí, výstav.  Spolupracujeme s KIC Ivančice, ZUŠ, účastníme se akcí MěDDM. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali  plavecký výcvik, žáci II. stupně školu v přírodě s ekologickým zaměřením (v 6. roč.).

     Tradičně pořádáme dramatickou a recitační soutěž Menšíkův úsměv, vánoční a velikonoční jarmark, valentýnský volejbalový turnaj O zlatého Bumbáce, maškarní karneval ve školní družině, besídku ke Dni matek,

O všech aktivitách informujeme veřejnost  v Ivančickém zpravodaji nebo na našich internetových stránkách.

Ve sportovních soutěžích dosáhli žáci největšího úspěchu v kopané starších žáků (účast v krajském kole).

Ve  vědomostních soutěžích si dobře vedla Šárka Nakoukalová v okresním kole dějepisné olympiády, kde obsadila pěkné 12. místo.

     Vhodnou nabídkou kroužků, které navštěvuje více jak třetina žáků školy, vedeme děti ke smysluplnému trávení volného času.

    Velmi dobrá je už několik let spolupráce s KIC Ivančice, s vedením kina Réna a s Městskou knihovnou v Ivančicích.

    Ve spolupráci s Městským úřadem byla  bývalá sborovna na II. stupni přestavěna na odbornou učebnu cizích jazyků, která je vybavena nejmodernější didaktickou technikou. Podařilo se nám dokončit a zkolaudovat hřiště za budovou školy na Růžové ulici, takže žáci mohou využívat toto sportoviště v hodinách Tv, ale za příznivého počasí i o přestávkách. Dokončili jsme vybavení učeben novým nábytkem, téměř ve všech třídách jsme  nainstalovali nové tabule. Zastupitelstvo Města Ivančic nám vychází vstříc v našich požadavcích a všechny naše aktivity finančně zabezpečuje. Díky sponzorským darům SRPŠ a některých rodičů jsme  mohli nakoupit nové audiovizuální pomůcky (televizory, DVD přehrávače, radiomagnetofony).

Nadále také budeme získávat peníze z našich vlastních aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie) a z příspěvku SRPŠ.

 

     Z mnoha programů, které vznikají na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ, se naše škola přihlásila a aktivně zapojila do vzdělávacího  programu Tvořivá škola. Tvořivá škola vychází z myšlenek Jana Ámose Komenského. Navazuje na tradice českých činných škol první poloviny 20. století, čerpá i pozitivních zkušeností tvořivých pedagogů současného vzdělávacího programu Základní škola. Program Tvořivé školy je zaměřen na proměnu vnitřní atmosféry škol. Ráz Tvořivé školy závisí především na způsobu vyučování a změně role učitele ve vyučovacím procesu. Naše snahy o proměnu školy charakterizují slova T.G. Masaryka, která vystihují podstatu činnostního učení: „ Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou.“

 

 

 

V Ivančicích 30. září 2005

 

 

 

 

                                                                                                                           Mgr. Zuzana Schmidová, řed. školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VIII.

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)    počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

Mgr, spec.ped.

školní metodik prevence

1

Mgr.

 

 

úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

0

0

školní speciální pedagog (netřídní)*

0

0

0

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 

b)    věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci

výchovný poradce

1

0

0

školní metodik prevence

1

0

0

školní psycholog

0

0

0

školní speciální pedagog

0

0

0

 

c)    další vzdělávání poradenských pracovníků

Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :

výchovný poradce:

školní metodik prevence:

školní psycholog:

školní speciální pedagog:

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)    finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)

 

b)    finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte

 

3. Individuální integrace

Typ postižení

Ročník

Počet žáků

Specifické poruchy učení

3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.

13

 

 

 

celkem

7

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO

PROGRAMU

 

 

Školní rok: 2004 / 2005

Škola : ZŠ Vladimíra Menšíka, Růžová 7, Ivančice 664 91

Počet žáků, studentů:  321

% zapojení žáků/studentů ve volnočasových aktivitách: asi 30 %

 

 

    AKTIVITY PRO ŽÁKY

Aktivity specifické primární prevence

 

V rámci řešení výchovných problémů

beseda s Policií ČR

V rámci řešení SPU

 

Téma závislosti /návykové látky/

program Kouření v 6 a 7. třídách, Beseda s horolezcem, kterého sport vyvedl ze závislovsti na droze – 8. a 9. třídy

Sociální klima třídy

program Klima třídy v 6. a 7. třídách

Prevence kriminality

zájmové kroužky ve škole v odpoledních hodinách

Téma násilí

v rámci výuky Ov, Svs

Záškoláctví

půlhodinky tř. učitele se žáky

Extrémismus

v rámci výuky Ov, Svs

rasismus

v rámci výuky Ov, Př, Svs

Dlouhodobé programy

 

Projekt Občan

-

Projekt Zdravý životní styl

-

Projekt Kouření a já

-

Projekt Dokážu to

-

jiné

-

Účast v projektech /grantech/

 

 

-

 

 

 

Jakým způsobem je MPP realizován /formy, metody/

Poskytování informací

přednášky, besedy, exkurze

Prožitkové programy

-

Pobytové akce

víkendová akce s pí.Cupalovou – 4.tř.

Peer programy

-

Aktivní učení v modelových situacích

-

 

 

 

Školní metodik prevence spolupracuje s:

Výchovným poradcem

ano

Třídními učiteli

ano

Vedením školy

ano

Ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy

  -

Je ŠMP současně výchovný poradce?

ne

 

 

 

 

 

Podmínky pro výkon funkce ŠMP:

Má místnost pro konzultace s žáky a rodiči

ano - sborovna

Vymezené konzultační hodiny

ne

K dispozici odbornou literaturu

ano

Přístup k vyhláškám MŠMT

ano

Přístup k PC

ano

Přístup k internetu

ano

Podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání

ano

Možnost předávat informace pedagogickému sboru

ano

 

 

 

ŠMP se přímo účastní:

Mapování výskytu soc.- pat.jevů na škole

ano

Řešení soc.-pat.jevů na škole

ano

 

 

 

Evidence sociálně - patologických jevů na škole

Hlavní problémy školy

Návykové látky

Věk

Řešeno s policií ČR

Řešeno s OSPOD*

Kouření

14 - 15

-

-

Alkohol

-

-

-

Marihuana

-

-

-

Pervitin, Extáze

-

-

-

Heroin

-

-

-

Záškoláctví

14 - 15

-

ano

Gambling

-

-

-

Kriminalita

14 - 15

-

-

Rasismus

-

-

-

Neomluvené hodiny

14 - 15

-

ano

Jiné

-

-

-

*OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí

 

Spolupráce s rodiči v rámci MPP

Rodiče jsou informováni o strategii MPP

 

1. aktivní spolupráce s rodiči:

 

Přímá účast v MPP

-

Školní akce určené pro rodiče s dětmi

-

Přednášková činnost /besedy/

Beseda byla uspořádána loni s kurátorkou pro mládež, bohužel s malým ohlasem

Účast ŠMP na třídních schůzkách

-

2. pasivní spolupráce s rodiči

 

Písemná sdělení rodičům

-

Informační letáky

-

Jiné

-

 

Spolupráce s institucemi a organizacemi

Využíváme

Forma spolupráce

PPP

Diagnostika poruch dítěte, přednášková činnost

SVP

Umísťování problémových žáků

Policie ČR

Přednášková činnost

Městská policie

-

Zdravotní ústav

 

OSPOD (OPD)

Škola kontaktuje v případě neomluvených hodin či záškoláctví dítěte

SPC

-

Orgány státní správy

-

Nestátní zařízení

Besedy, koncerty

Odborníci

besedy

Jiné

-

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok

Podařilo se:

1. nabídnout dětem velké množství zájmových útvarů a zapojit je do nich

2. diagnostikovat klima třídy v 5, 6. a 7. třídách a zaujmout k výsledkům stanovisko

 

 

Nepodařilo se:

1.  v dětech zlomit názor, že kouření je nezdravé a působí škodlivě na jejich zdraví

 

 

 

Hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok

1. více přednáškové činnosti pro žáky

2. diagnostikovat klima třídy v nově vzniklých kolektivech

3. nabídnout žákům zajímavé volnočasové aktivity

4. větší informovanost žáků o sociálně – patologických jevech formou výzdoby školy

 

Klady a zápory při realizaci MPP:

 

                                -

 

 

Co bych potřeboval (a) od okresního metodika prevence?

Kontakty na organizace, které připravují pro žáky různé preventivní programy a akce

 

 

Datum vypracování: 3.7.2005

 

ŠMP: Mgr. Jitka Drápalová

 

Kontaktní e-mailová adresa na ŠMP: drapalova01@seznam.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Schmidová