Informace k přijímacímu řízení na střední školy, podávání přihlášek na střední školy
Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání. Seznam škol najdeš v tištěné publikaci Atlas škol nebo zde https://www.atlasskolstvi.cz
 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří. Vybrané prezentující školy z burzy SŠ Amos jsou připraveny odpovídat ve školním systému MS Teams. Stačí jen napsat zprávu v týmu AMOS 2020. 
 3. Zajistit si přihlášku na SŠ. Nemusíš mít obavu. Naše škola ti formulář zajistí.
 4. Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 5. Tvůj rodič, resp. zákonný zástupce, si vyzvedne u třídního učitele zápisový lístek v termínu od 1. – 5. března 2021

 • Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole a žáci 9. ročníku je budou vzorově vyplňovat v hodinách OSV.
 • Přihlášku si žáci spolu s rodiči následně vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce
 • Přihlášky se všemi potřebnými údaji dodají žáci třídním učitelům nejpozději do do 19. 2. 2021 k potvrzení ředitelkou školy.
 • Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2021, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně
 • Nezapomeňte na lékařské potvrzení do přihlášky u těch škol, které ho vyžadují
 • Zájemci o studium na uměleckých školách podávají přihlášku do 30. 11. 2020 na jiných tiskopisech přihlášek, informaci získají u p. uč. Špidlíkové.
 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy (jako z kopírky), na každou uvede 2 školy. Je třeba dbát na to aby pořadí škol je na obou přihláškách stejné
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá žák p. uč. Špidlíkové ke kontrole a k podpisu ředitele školy nejpozději do 19. 2. 2021
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2021, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem
 • První kolo přijímacích zkoušek se koná od 12. 4. a 13. 4. 2021, u oborů s talentovou zkouškou od 2. 1. do 15. 1. 2021, gymnázium se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 1. 2021
 • Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol
 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení
 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám
 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2021
 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení/např. na webových stránkách školy/
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů
 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2021, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou je v týdnu od 1. – 5. 3. 2021
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo talentové zkoušky
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

Další odkazy