I. Základní cíl

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání.

Ke zvýšení kvality vzdělávání musí dojít i na naší škole ke kurikulární reformě, tedy ke zkvalitnění a modernizaci vzdělávání. Cílem je efektivnější vzdělávání vedoucí žáky k tomu, aby získali pozitivní vztah k učení a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání, aby byla rozvíjena individualita každého žáka.

 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Veškeré poznávací a učební činnosti musí směřovat k vytváření klíčových kompetencí – tzn. souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích.

 • Rozvíjet osobnost každého žáka

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle

 1. Vzdělávací program školy

Základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu Otevřená škola, rozpracovaného do jednotlivých předmětů ve všech ročnících. Každoročně je vyhodnocen, aktualizován a upraven tak, aby co nejvíce naplňoval výchovně-vzdělávací záměr školy.

Základní myšlenkou ŠVP Otevřená škola je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti, snaha otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy a umožnit každému využít svou jedinečnost.

Spatřujeme prioritu v utváření a rozvíjení otevřeného prostředí, které nabízí žákům nadstandardní úroveň mezilidských vztahů, motivující atmosféru školní práce především v pozitivních vztazích nejen mezi žáky samými, ale i mezi žákem a učitelem a mezi učiteli a rodiči.

 1. Klima školy

Je nutné se zaměřit na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky – hlavně předmětové komise, nejen vedení školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

Opět se vrátím k základní myšlence vzdělávacího programu – Otevřené škola. Vize otevřeného partnerství vychází z poznání, že škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnitřními a vnějšími vztahy. Otevřený systém má větší šanci fungovat dobře a být lidem prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto klademe důraz na spolupráci s rodiči, jejich propojenost a informovanost a vzájemnou spolupráci.

Zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jako samostatného předmětu ve všech ročnících 1. i 2. stupně shledáváme jako velmi prospěšný krok. Vyučován je každé pondělí 1. vyučovací hodinu třídním učitelem/třídní učitelkou.

Tato pozitivní změna formuje:

 • vytváření příznivého mikroklimatu (dán prostor žákovi)
 • poznávání základních etických principů (citové zážitky, radost, optimismus)
 • upevňování pozitivního přístupu učitele k žákovi (úcta, náklonnost, víra v úspěch)
 • zvládání vlastního chování – sebereflexe
 • rozvoj základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování
 • uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
 • podporu dovedností a vědomostí týkající se duševní hygieny

 

 1. Vybavenost školy

ICT

Současný stav:

Škola má 2 počítačové učebny s 35 žákovskými stanicemi. Ve škole je celkem 19 učeben vybaveno projektorem a počítačem. Z toho v 5 učebnách je interaktivní tabule. Vyučující

 1. stupně mají k přípravě na výuku počítače v kabinetech. Vyučující 1. stupně mají PC ve sborovně a ve třídách. Kromě toho mají učitelé k dispozici také notebooky a další dotyková zařízení.
  Na učitelských počítačích je nainstalováno standardní softwarové vybavení žákovského PC + učitelské verze programů. Pro sledování práce žáků, jejich řízení a kontroly je nainstalován systém iTALC. Pro podporu výuky fyziky a DVPP je využíván systém MOODLE. Informační systém školy doplňuje systém SAS s výstupy známek do modulu elektronické žákovské knížky.

Cílový stav:

Zahájíme proces modernizace HW i SW. Je zapotřebí obnovit PC zakoupené projektu EU peníze školám. Tato obnova se rovněž i dalšího ICT, které morálně zastarává. Na 1. stupni se nahradí nevyhovující tabule Smart. I nadále budeme využívat zavedených školních systémů pro evidenci majetku, žáků, zaměstnanců. Vedení školy bude mít pravidelně prodlužované elektronické podpisy, aby se zefektivnila komunikace se státní správou.

Budeme inovovat školní internetové stránky tak, aby vyhovovaly moderním požadavkům. Současné webové stránky slouží téměř 10 let. Je třeba nový web optimalizovat pro mobilní zařízení. Budou zachovány stávající funkce webu, rozšíříme jej ale o modul pro rezervaci času pedagoga během konzultačních hodin. Rovněž bude třeba zvýšit paměťový prostor pro školní web. Plánujeme také optimalizaci některých často prováděných procesů – tvorba měsíčního plánu školy. Školní web dostane modul, který bude napojen počítač zástupkyně ředitelky. Modul bude zobrazovat měsíční plán akcí automatizovaně. Budeme také pravidelně proškolovat zaměstnance.

Vzhledem k narůstajícímu počtu mobilních zařízení ve škole a směrování školy k přechodu na cloudová řešení budeme muset navýšit kapacitu školní WiFi. V plánu je nastavení kapacity tak, aby byla schopno nabídnout stabilní připojení v rychlosti cca 80 Mbit/s pro min. 40 paralelně připojených zařízení. Škola rovněž usiluje o přípojku k optické síti. Budeme provádět postupné rozšiřování kapacity školní metalické sítě LAN. Plánujeme nákup mobilních dotykových zařízení.

Budeme s pomocí zřizovatele reflektovat změny legislativy v oblasti GPRD.

Velkým cílem je rozšířit kapacitu a vybavenost odborných učeben. Máme v úmyslu vybavit polytechnickou a environmentální učebnu. Mimo prostředků zřizovatele budeme využívat vyhlášených výzev MŠMT, kraje, MAS atp.

Učebny a vnitřní úpravy

Modernizací nábytkem prošly všechny učebny, ale vzhledem k opotřebovanosti budeme i nadále postupně dle potřeby měnit lavice a židličky za nové. Vzhledem k tomu, že jsme ve školním roce historicky poprvé otevřeli tři třídy šestého ročníku, staly se tak ze všech odborných učeben, kromě počítačových, třídy kmenové. Naplněnost školy se tak pomalu přibližuje k dosažení kapacity školy, což je 370 žáků.

Do cvičné kuchyně bychom chtěli zakoupit nové kuchyňské vybavení, novou kuchyňskou linku, čím zlepšíme žákům pracovní podmínky při výuce pracovních činností.

Školní družina se v září 2014 rozšířila na 3 oddělení, která byla umístěna do přední budovy na Komenského nám. 7, škola tím místo dvou užívaných budov, získala budovu třetí. I zde plánujeme neustálou modernizaci novým nábytkem, výpočetní technikou, koberci a různým hracím zařízením. Budeme usilovat o to, aby zřizovatel v nejbližší době zrealizoval náš investiční záměr – propojení „krčku“ přední budovy ŠD se zadní budovou 1. stupně na Komenského náměstí 7, čím by vznikl průchod pro žáky školní družiny do školní výdejny bez nutností přezouvat se. Školní výdejna, vzhledem k neustálému nárustu žáků také kapacitně nevyhovuje, stavebními úpravami by se tak zvětšil její prostor, který umožní lepší stravovací prostředí nejen žákům, ale i pedagogům. Pro žáky druhého stupně bychom chtěli vybudovat vchod ze dvora, aby nemuseli procházet budovou 1. stupně. Z hlediska bezpečnosti, kdy je budova uzavřena pro cizí návštěvníky, by tohle řešení bylo ideální. Tento vchod plánujeme zřídit bezbariérově, což by splňovalo i zásadní podmínku pro některé stavební úpravy dle různých projektů.

V horizontu dvou až tří let plánujeme vybudování polytechnických učeben v budově školní družiny i na 2. stupni. Jedná se o půdní prostory, které jsou zřizovatelem opraveny tak, že by se s touto stavební úpravou v rámci některého z projektů mohlo počítat. Na 2. stupni na Růžové ulici by se jednalo o vybudování polytechnické učebny za budovou školy ze stávající uhelny. Tyto prostory by výrazně pomohly chybějícím třídám na výuku dělených hodin.

Plánujeme také vybudovat v přízemí budovy školní družiny keramickou dílnu, kam bychom pořídili keramickou pec a obohatili tak výuku výtvarné výchovy a pracovních činností. Využití by tato dílna našla i v rámci zájmových útvarů a činností školní družiny.

V oblasti tělesné výchovy využíváme sportovní halu, která nepatří škole, ale za příznivého počasí v hodinách TV navštěvujeme městský sportovní stadion, o přestávkách basketbalové hřiště a stoly na stolní tenis umístěné za školou. Usilujeme o vybudování vlastní tělocvičny v areálu školy, což je finančně velmi náročné, proto tedy takřka nereálné.

Okolí školy

V budoucnu se budeme snažit vybudovat na 1. i 2. stupni rozsáhlejší relaxační zóny k aktivnímu trávení času žáků o přestávkách, zmodernizovat žákovské knihovny, kabinety učitelům a sborovny. Také máme zájem o výsadbu zeleně v okolí obou budov a rekonstrukci zahradního nábytku u budovy 1. stupně. U budovy 2. stupně se zaměříme na výměnu panelů a plotu u školy.

Za budovou 2. stupně bychom chtěli vybudovat přírodovědnou učebnu – altán pro 30 žáků, kde by se v letních měsících vyučoval přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika a výchovné předměty. Pracovní činnosti – pozemky a práce s laboratorní technikou by zde využívaly bylinkovou zahradu a meteorologickou stanici, které v budoucnu plánujeme ve škole také vybudovat.

Rekonstrukcí v následujících letech bude procházet i školní hřiště za budovou 2. stupně, které díky povětrnostním podmínkám jeví známky opotřebovanosti.

Vzhledem k velmi teplému jarnímu a podzimnímu období, velkému počtu žáků ve třídách, které jsou umístěny na jižní stranu, plánujeme společně se zřizovatelem osazení těchto oken venkovními žaluziemi. Jejich pořízením určitě udržíme teplotu ve třídách na únosné hodnotě  a zpříjemníme tím žákům školní prostředí v horkých dnech.

Z hlediska bezpečnosti se nám podařily všechny tři budovy zabezpečit kamerovým systémem, kdy není nikomu cizímu umožněn vstup do žádné z nich. Jediné, co bychom ještě z hlediska bezpečnosti chtěli vybudovat, je bezpečný přechod pro chodce na Komenského náměstí. Již probíhá jednání se zřizovatelem, ale vývoj situace zatím zůstává neměnný. Dopravní podmínky pro zřízení přechodu pro chodce nejsou zcela příznivé, proto jsme zažádali alespoň o přítomnost strážníků městské policie u křižovatky před školou v ranních hodinách při příchodu dětí do školy.

 1. Vytváření komplexního systému evaluace vzdělávání

Nová struktura vzdělávání s sebou přináší potřebu vytvoření nového systému zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání.

Ve škole je třeba dělat spoustu rozhodnutí týkajících se žáků, učitelů, učebních materiálů a školy jako celku. Informace, které se shromáždí během evaluace, neukážou nadevší pochybnost, které řešení je správné, ale umožní lépe pochopit daný problém a pomohou nám charakterizovat alternativy, které vedou k jeho vyřešení.

a) Hodnocení image školy

Důležitou potřebou pro školu je nutnost neustále se zlepšovat, aby mohla konkurovat jiným školám a aby se inovovala a modernizovala. K tomu, aby byla škola lepší, potřebujeme spoustu informací.

Image školy je ovlivnitelná:

 • objektivními charakteristikami školy (budova, vybavení);
 • subjektivními charakteristikami školy (vnímání instituce jednotlivými skupinami respondentů)

Naším cílem bude provádět pravidelnou analýzu image školy, seznamovat s ní veřejnost (např. prostřednictvím stále se vyvíjejících webových stránek školy, Ivančického zpravodaje, Dnů otevřených dveří), definovat žádoucí pozitivní image školy a stanovovat si v hodnotících zprávách pravidelné cíle, jak zlepšení dosáhnout.

b) Hodnocení výsledků vzdělávání

K hodnocení výsledků vzdělávání patří účast na soutěžích a olympiádách, přijímacích zkouškách a srovnávacích testech. Každoročně se zúčastníme celostátního testování žáků 5.-9. ročníků, SCIO testování 5. – 9. třídy, popř. využijeme nabídky srovnávacích celonárodních testů. V měsíci červnu zařazujeme do výuky ředitelské písemné práce, jejichž výsledky by měly odpovídat hodnocení na konci školního roku v daném předmětu.

Výsledky vzdělávání by měly mít ale mnohem širší rozsah. Patří mezi ně motivace žáků pro další vzdělávání, občanské postoje a různé dovednosti a kompetence, které nejsou tak jednoznačně měřitelné (např. týmová spolupráce, komunikační dovednosti, kritické myšlení, sebehodnocení, práce ve skupinách).

Při hodnocení žáků by měli učitelé přihlížet k možnostem žáků, které jsou dány např. domácím prostředím apod. Je důležité, aby např. třídní učitelé věděli o svých žácích co nejvíce, proto vytvářejí osobní portfolia žáka, která jim pomohou při hodnocení žáků.

c) Evaluace výukových a učebních programů

Pravidelně budeme na škole organizovat výstavu učebnic a učebních pomůcek, předsedové předmětových komisí využijí i nabídek prezentací různých nakladatelství, předmětové komise pak na svých schůzkách pravidelně (nejméně 4x do roka) vyhodnotí a zvolí výukové materiály, které nejlépe poslouží potřebám žáků.

d) Učitelské portfolio

Učitelé by se měli naučit shromažďovat dokumenty o svých povinnostech a jejich plnění během školního roku, portfolio může obsahovat ukázky připrav na hodinu, výukové materiály (DŮM), a jiné doklady, které učitel považuje za významné ve vztahu ke svým výsledkům (děkovné dopisy od žáků, rodičů, představitelů obce, osvědčení o absolvování DVPP apod.)

 1. Talentovaní a integrovaní žáci

Školu navštěvuje čím dál větší množství žáků s SPU a žáků integrovaných. Ve spolupráci s PPP Ivančice vytváříme pro žáky se specifickými poruchami učení a chování příznivé školní prostředí, které jim umožňuje jejich osobnostní vývoj. Tento trend se budeme snažit rozvíjet i v dalších letech.

V předchozích letech bylo naším záměrem zřídit ve 4. ročníku dyslektickou třídu. Myšlenku nebylo možné zrealizovat z důvodu nesouhlasu potřebného počtu rodičů. V budoucnu se o tento krok určitě zasadíme opět a využijeme prostředky větší informovanosti i pro rodiče z okolních škol. Rozhodně využijeme novou formu reedukace – pedagogickou intervenci, která zajistí žákům potřebnou formu nápravy jejich specifické poruchy.

Při procesu integrace vycházíme z individuálního programu žáka, který je po celý školní rok upravován na podnět rodičů i učitelů tak, aby co nejlépe využil schopnosti, dovednosti a pracovní návyky žáka. Každé první pondělí v měsíci se vyučující schází s rodiči těchto dětí a vzájemně hodnotí, upravují a vyměňují si zkušenosti o plnění IVP u konkrétního žáka. Pokud je zájem ze strany rodičů, mohou nás navštívit a konzultovat schopnosti svých dětí kdykoliv, kdy to považují za vhodné.

Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola – především v oblasti matematiky, českého jazyka, přírodopisu, chemie, informatiky a sportu.

 1. Prevence sociálně patologických jevů

Prioritami ve strategii prevence jsou především:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu;
 • rozvoj a podpora sociálních kompetencí;
 • podpora programů zaměřených na prevenci násilí ve škole (šikana, agresivita, xenofobie, rasismus apod.) jak na úrovni pedagogů, tak žáků;
 • podpora volnočasových aktivit pro žáky.

Výchozím materiálem je pro naši školu „Školní preventivní strategie”, která je začleněna do ŠVP.

Strategie vedoucí k plnění „Školní preventivní strategie”:

 • každoroční adaptační pobyty pro žáky nově vzniklých kolektivů (5. a 6, ročníky, popř. 1. ročníky);
 • následné adaptační pobyty pro žáky, které se ho již zúčastnili (7. a 8. ročníky)
 • Noc ve škole (2. a 4. ročníky)
 • spolupráce při organizování besed se žáky s PPP Brno-venkov, s Policií ČR, OSPOD, SPONDEA, s neziskovými organizacemi zabývajícími se drogovou problematikou a problematikou sociálně patologických jevů;
 • využívání dotačních grantů zaměřených na prevenci vyhlašovaných každoročně Jihomoravským krajem (v nejbližší době bude naší prioritou vybudovat na 1. i 2. stupni relaxační zóny k aktivnímu trávení času žáků o přestávkách – sedací vaky, stolní hry apod.);
 • finanční, materiální a časová motivace pedagogů k podpoře volnočasových aktivit.
 1. Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

Zaměří se především na:

 • práci školní družiny
 • rozmanitější a širší nabídku kroužků podle možností školy a zájmu žáků
 • využití přestávkových hracích a relaxačních koutů
 • využití venkovního hřiště a školního dvora
 • využití školní knihovny jako informačního centra s přístupem k internetu
 • využití počítačových učeben
 • podpora volnočasových aktivit pro žáky ve spolupráci se SVČ Ivančice, KIC Ivančice
 1. Škola a veřejnost

Východiskem pro formulaci školního vzdělávacího programu „Otevřená škola” byly kromě výše zmiňovaných závazných dokumentů rovněž názory všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu: vyučujících, žáků a také rodičů. Nejde nám jen o spolupráci při samotné každodenní práci, ale také o společné vytváření příjemného, tvůrčího a aktivizujícího prostředí. Myslím si, že právě otevřenost, vstřícnost a schopnost vyslechnout všechny názory a posoudit požadavky všech zúčastněných jsou základním předpokladem k dosažení našeho dlouhodobého cíle – dobře připravit všechny své žáky pro další odborné vzdělávání i pro život.

V každém dalším školním roce ještě více posílíme informovanost rodičů na internetových stránkách školy, v nichž má každá třída svou sekci, kde jim třídní učitel/ka poskytuje veškeré informace. Rodiče mají možnost se dozvědět vše nutné, aktuální a důležité nejen prostřednictvím žákovských knížek, telefonických rozhovorů nebo třídních schůzek, ale i touto formou. Vítané jsou i osobní návštěvy rodičů ve škole

Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní informace o škole prostřednictvím kabelové televize, Ivančického zpravodaje a www stránek školy. Každoročně připravujeme pro rodiče a veřejnost školní besídky, recitační a vědomostní soutěže, sportovní akce, akademie, vánoční jarmark, burzu SŠ AMOS.

Rok co rok si 9. října připomínáme výročí narození Vladimíra Menšíka projektovým dnem zaměřeným sportovně, literárně a kulturně. V květnu pak pořádáme pravidelně žákovskou akademii či recitační dramatickou soutěž „ O Menšíkův úsměv”.

Spolupracujeme s ostatními školami ve městě na sportovních a kulturních akcích, soutěžích, organizujeme vzájemné návštěvy pedagogů i žáků, výměnu zkušeností, besedy apod.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují především krajská zařízení pro další vzdělávání SSŠ Brno, NIDV, Fakta a.s., Descartes apod.. Naše škola se také bude i nadále zúčastňovat vzdělávacích seminářů Tvořivé školy. Využijeme i nabídku vzdělávání z různých projektů, Výzvou č. 56 jsme zajistili DVPP anglického jazyka, v plánu máme zapojit se v této oblasti i do Šablon.

Prioritami v následujících letech bude i nadále:

 • jazykové vzdělávání učitelů
 • vzdělávání managementu školy
 • ICT vzdělávání
 • vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, spec. pedagogiky
 • komunikace se žáky a rodiči
 • multikulturní vzdělávání a výchova k občanství a demokracii
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • předmětové vzdělávání

S integrací do evropského prostoru a odpovídající změnou životního stylu poroste nejen význam jazykového vzdělávání, ale také význam témat multikulturní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně-patologických jevů.

Nově pak v souvislosti s vytvářením ŠVP přibývají další témata:

 • projektový management
 • týmová spolupráce
 • autoevaluace škol
 • metody a formy práce zaměřené na aktivní učení a efektivnější vzdělávání a výchovu (Tvořivá škola)

III. Trendy

V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří na:

 • vytvoření stabilního a kvalifikovaného učitelského sboru;
 • celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů;
 • aktivní spolupráci s rodiči, oboustranná propojenost, informovanost;
 • zlepšování image školy, otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy;
 • zkvalitnění a modernizaci vzdělávání (kurikulární reformu);
 • zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků;
 • cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal anglický jazyk a seznámil se s dalším cizím jazykem (německý, ruský jazyk, plánujeme i výuku francouzského jazyka);
 • výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování;
 • získávání sponzorských darů z řad místních podnikatelů na modernizaci výuky a školního prostředí.
 • vybavenost odborných učeben, školní družiny, kmenových tříd a vybudování relaxačních zón;
 • rekonstrukci budovy – pravidelná a postupná rekonstrukce elektroinstalace, sanity, podlahových krytin;
 • možnost vybudování sportovního zařízení – tělocvičny v okolí školy;
 • posílení bezpečnosti vybudováním přechodu pro chodce;
 • vybudování polytechnických učeben a přírodovědného altánu s bylinkovou zahradou;
 • možnost využití dalších prostor v přední budově na Komenského nám. 7 – keramická dílna.

V Ivančicích 26. srpna 2017

Mgr. Lenka Vokurková