I. Základní cíl

 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání.

Ke zvýšení kvality vzdělávání musí dojít i na naší škole ke kurikulární reformě, tedy ke zkvalitnění a modernizaci vzdělávání. Cílem je efektivnější vzdělávání vedoucí žáky k tomu, aby získali pozitivní vztah k učení a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání, aby byla rozvíjena individualita každého žáka.

 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Veškeré poznávací a učební činnosti musí směřovat k vytváření klíčových kompetencí – tzn. souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích.

 • Rozvíjet osobnost každého žáka

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

II. Prostředky k dosažení cíle

1. Vzdělávací program školy

Základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu Otevřená škola, rozpracovaného do jednotlivých předmětů, který je od školního roku 2011/2012 realizován ve všech ročnících. Každoročně je vyhodnocen, aktualizován a upraven tak, aby co nejvíce naplňoval výchovně-vzdělávací záměr školy.

Základní myšlenkou ŠVP Otevřená škola je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti, snaha otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy a umožnit každému využít svou jedinečnost.

Spatřujeme prioritu v utváření a rozvíjení otevřeného prostředí, které nabízí žákům nadstandardní úroveň mezilidských vztahů, motivující atmosféru školní práce především v pozitivních vztazích nejen mezi žáky samými, ale i mezi žákem a učitelem a mezi učiteli a rodiči.

2. Klima školy

Je nutné se zaměřit na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky – hlavně předmětové komise, nejen vedení školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

Opět se vrátím k základní myšlence vzdělávacího programu – Otevřené škola. Vize otevřeného partnerství vychází z poznání, že škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnitřními a vnějšími vztahy. Otevřený systém má větší šanci fungovat dobře a být lidem prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto klademe důraz na spolupráci s rodiči, jejich propojenost a informovanost a vzájemnou spolupráci.

Od školního roku 2011/2012 se stalo zařazení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jako samostatného předmětu ve všech ročnících 1. i 2. stupně velmi pozitivní změnou. Vyučován je každé pondělí 1. vyučovací hodinu třídním učitelem/třídní učitelkou.

Tato pozitivní změna formuje:

 • vytváření příznivého mikroklimatu (dán prostor žákovi)
 • poznávání základních etických principů (citové zážitky, radost, optimismus)
 • upevňování pozitivního přístupu učitele k žákovi (úcta, náklonnost, víra v úspěch)
 • zvládání vlastního chování - sebereflexe
 • rozvoj základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování
 • uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
 • podporu dovedností a vědomostí týkající se duševní hygieny

3. Vybavenost školy

Současný stav

Škola má 2 počítačové učebny s 35 žákovskými stanicemi. Ve škole je celkem 16 učeben vybaveno projektorem a počítačem. Z toho v 5 učebnách je interaktivní tabule. Vyučující 2. stupně mají k přípravě na výuku počítače v kabinetech. Vyučující 1. stupně mají PC ve sborovně a ve třídách. Kromě toho mají učitelé k dispozici také notebooky.
Na učitelských počítačích je nainstalováno standardní softwarové vybavení žákovského PC + učitelské verze programů. Pro sledování práce žáků, jejich řízení a kontroly je na 1. stupni nainstalován systém iTALC, na druhém stupni systém Vision 6. Pro podporu výuky informatiky je na druhém stupni využíván systém MOODLE. Informační systém školy doplňuje systém SAS s výstupy známek do modulu elektronické žákovské knížky.

Cílový stav

Učitelské stanice: učitelům bude do kabinetu nakoupen nový HW. Na 1. stupni budou inovovány počítače s Win XP. Na 1. stupni se nahradí nevyhovující tabule Smart. Vytvoří se rezerva pro zastarávající projektory. Budou inovovány ty, které mají nižší svítivost (starší jak cca 4 roky). V případě možnosti budou nakoupeny tablety s Win 8. Internetové stránky budou sloužit jako komunikační nástroj.

I nadále budeme využívat zavedených školních systémů pro evidenci majetku, žáků, zaměstnanců. Vedení školy bude mít pravidelně prodlužované elektronické podpisy, aby se zefektivnila komunikace se státní správou. V oblasti evidence známek užáků plánujeme využití tenkého klienta SAS.

Školní web dostane v následujících letech nový design. Plánujeme nasazení služeb, které budou schopny zasílat domácí úkol na definované e-mailové schránky. Další inovací bude možnost chatu na úrovni rodič (žák) - učitel (otestujeme vhodnost využití této formy komunikace). Plánujeme také optimalizaci některých často prováděných procesů - tvorba měsíčního plánu školy. Školní web dostane modul, který bude napojen počítač zástupkyně ředitelky. Modul bude zobrazovat měsíční plán akcí automatizovaně. Budeme také pravidelně proškolovat zaměstnance.

Postupně bychom chtěli vybavit všechny učebny novým nábytkem a židličkami. Do cvičné kuchyně bychom chtěli zakoupit nové kuchyňské vybavení.

 

Školní družina se rozšířila v září 2012 na 2 oddělení, proto i zde plánujeme modernizaci novým nábytkem, výpočetní technikou, koberci a různým hracím zařízením. Budeme usilovat o získání přední budovy na Komenského nám. 7, ve které je v současné době umístěno Středisko volného času Ivančice, a v těchto prostorách bychom umístili obě dvě oddělení školní družiny. Zbytek prostor bychom využili na výuku výtvarné výchovy, zájmových útvarů a všech akcí školy.

V oblasti tělesné výchovy využíváme sportovní halu, která nepatří škole, ale za příznivého počasí v hodinách TV navštěvujeme městský sportovní stadion, o přestávkách basketbalové hřiště a stoly na stolní tenis umístěné za školou. Usilujeme o vybudování vlastní tělocvičny v areálu školy, což je finančně velmi náročné, proto tedy takřka nereálné.

V budoucnu se budeme snažit vybudovat na 1. i 2. stupni rozsáhlejší relaxační zóny k aktivnímu trávení času žáků o přestávkách, zmodernizovat žákovské knihovny, kabinety učitelům a sborovny. Také máme zájem o výsadbu zeleně v okolí obou budov a rekonstrukci zahradního nábytku u budovy 1. stupně.

Velmi důrazně usilujeme o rekonstrukci budovy 1. stupně na Komenského náměstí – výměna oken, dveří, fasáda a oprava střechy. V minulém roce se nám tato rekonstrukce podařila zrealizovat na budově 2. stupně ZŠ na Růžové ulici, proto pevně věřím, že totéž se uskuteční i na budově druhé.

 4. Vytváření komplexního systému evaluace vzdělávání

Nová struktura vzdělávání s sebou přináší potřebu vytvoření nového systému zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání.

Ve škole je třeba dělat spoustu rozhodnutí týkajících se žáků, učitelů, učebních materiálů a školy jako celku. Informace, které se shromáždí během evaluace, neukážou nadevší pochybnost, které řešení je správné, ale umožní lépe pochopit daný problém a pomohou nám charakterizovat alternativy, které vedou k jeho vyřešení.

 

a) Hodnocení image školy

Důležitou potřebou pro školu je nutnost neustále se zlepšovat, aby mohla konkurovat jiným školám a aby se inovovala a modernizovala. K tomu, aby byla škola lepší, potřebujeme spoustu informací.

Image školy je ovlivnitelná:

- objektivními charakteristikami školy (budova, vybavení);

- subjektivními charakteristikami školy (vnímání instituce jednotlivými skupinami respondentů)

Naším cílem bude provádět pravidelnou analýzu image školy, seznamovat s ní veřejnost (např. prostřednictvím stále se vyvíjejících webových stránek školy, Ivančického zpravodaje, Dnů otevřených dveří), definovat žádoucí pozitivní image školy a stanovovat si v hodnotících zprávách pravidelné cíle, jak zlepšení dosáhnout.

b) Hodnocení výsledků vzdělávání

K hodnocení výsledků vzdělávání patří účast na soutěžích a olympiádách, přijímacích zkouškách a srovnávacích testech. Každoročně se zúčastníme celostátního testování žáků 5.-9. ročníků, SCIO testování 6. – 9. třídy, popř. využijeme nabídky srovnávacích celonárodních testů. V měsíci červnu zařazujeme do výuky ředitelské písemné práce, jejichž výsledky by měly odpovídat hodnocení na konci školního roku v daném předmětu.

Výsledky vzdělávání by měly mít ale mnohem širší rozsah. Patří mezi ně motivace žáků pro další vzdělávání, občanské postoje a různé dovednosti a kompetence, které nejsou tak jednoznačně měřitelné (např. týmová spolupráce, komunikační dovednosti, kritické myšlení, sebehodnocení, práce ve skupinách).

Při hodnocení žáků by měli učitelé přihlížet k možnostem žáků, které jsou dány např. domácím prostředím apod. Je důležité, aby např. třídní učitelé věděli o svých žácích co nejvíce, proto vytvářejí osobní portfolia žáka, která jim pomohou při hodnocení žáků.

c) Evaluace výukových a učebních programů

Pravidelně budeme na škole organizovat výstavu učebnic a učebních pomůcek, předsedové předmětových komisí využijí i nabídek prezentací různých nakladatelství, předmětové komise pak na svých schůzkách pravidelně (nejméně 4x do roka) vyhodnotí a zvolí výukové materiály, které nejlépe poslouží potřebám žáků.

d) Učitelské portfolio

Učitelé by se měli naučit shromažďovat dokumenty o svých povinnostech a jejich plnění během školního roku, portfolio může obsahovat ukázky připrav na hodinu, výukové materiály (DŮM), a jiné doklady, které učitel považuje za významné ve vztahu ke svým výsledkům (děkovné dopisy od žáků, rodičů, představitelů obce, osvědčení o absolvování DVPP apod.).

 

5. Talentovaní a integrovaní žáci

Školu navštěvuje čím dál větší množství žáků s SPU a žáků integrovaných. Ve spolupráci s PPP Ivančice vytváříme pro žáky se specifickými poruchami učení a chování příznivé školní prostředí, které jim umožňuje jejich osobnostní vývoj. Tento trend se budeme snažit rozvíjet i v dalších letech.

Ve školním roce 2009/2010 bylo naším záměrem zřídit ve 4. ročníku dyslektickou třídu. Myšlenku nebylo možné zrealizovat z důvodu nesouhlasu potřebného počtu rodičů. V budoucnu se o tento krok určitě zasadíme opět a využijeme prostředky větší informovanosti i pro rodiče z okolních škol.

Při procesu integrace vycházíme z individuálního programu žáka, který je po celý školní rok upravován na podnět rodičů i učitelů tak, aby co nejlépe využil schopnosti, dovednosti a pracovní návyky žáka. Každé první pondělí v měsíci se vyučující schází s rodiči těchto dětí a vzájemně hodnotí, upravují a vyměňují si zkušenosti o plnění IVP u konkrétního žáka. Pokud je zájem ze strany rodičů, mohou nás navštívit a konzultovat schopnosti svých dětí kdykoliv, kdy to považují za vhodné.

Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola – především v oblasti matematiky, českého jazyka, přírodopisu, chemie, informatiky a sportu.

6. Prevence sociálně patologických jevů

Prioritami ve strategii prevence jsou především:

- výchova ke zdravému životnímu stylu;

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí;

- podpora programů zaměřených na prevenci násilí ve škole (šikana, agresivita, xenofobie, rasismus apod.) jak na úrovni pedagogů, tak žáků;

- podpora volnočasových aktivit pro žáky.

Výchozím materiálem je pro naši školu „Školní preventivní strategie”, která je začleněna do ŠVP.

Strategie vedoucí k plnění „Školní preventivní strategie”:

- každoroční adaptační pobyty pro žáky nově vzniklých kolektivů (5. a 6, ročníky, popř. 1. ročníky);

- následné adaptační pobyty pro žáky, které se ho již zúčastnili (7. a 8. ročníky)

- Noc ve škole (1. – 4. ročníky)

- spolupráce při organizování besed se žáky s PPP Brno-venkov, s Policií ČR, SPONDEA, s neziskovými organizacemi zabývajícími se drogovou problematikou a problematikou sociálně patologických jevů;

- využívání dotačních grantů zaměřených na prevenci vyhlašovaných každoročně Jihomoravským krajem (v nejbližší době bude naší prioritou vybudovat na 1. i 2. stupni relaxační zóny k aktivnímu trávení času žáků o přestávkách – sedací vaky, stolní hry apod.);

- finanční, materiální a časová motivace pedagogů k podpoře volnočasových aktivit.

7. Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.

Zaměří se především na:

- práci školní družiny

- rozmanitější a širší nabídku kroužků podle možností školy a zájmu žáků

- využití přestávkových hracích a relaxačních koutů

- využití venkovního hřiště a školního dvora

- využití školní knihovny jako informačního centra s přístupem k internetu

- využití počítačových učeben

- podpora volnočasových aktivit pro žáky ve spolupráci se SVČ Ivančice, KIC Ivančice

8. Škola a veřejnost

Východiskem pro formulaci školního vzdělávacího programu „Otevřená škola” byly kromě výše zmiňovaných závazných dokumentů rovněž názory všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu: vyučujících, žáků a také rodičů. Nejde nám jen o spolupráci při samotné každodenní práci, ale také o společné vytváření příjemného, tvůrčího a aktivizujícího prostředí. Myslím si, že právě otevřenost, vstřícnost a schopnost vyslechnout všechny názory a posoudit požadavky všech zúčastněných jsou základním předpokladem k dosažení našeho dlouhodobého cíle – dobře připravit všechny své žáky pro další odborné vzdělávání i pro život.

V každém dalším školním roce ještě více posílíme informovanost rodičů na internetových stránkách školy, v nichž má každá třída svou sekci, kde jim třídní učitel/ka poskytuje veškeré informace. Rodiče mají možnost se dozvědět vše nutné, aktuální a důležité nejen prostřednictvím žákovských knížek, telefonických rozhovorů nebo třídních schůzek, ale i touto formou. Vítané jsou i osobní návštěvy rodičů ve škole

Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní informace o škole prostřednictvím kabelové televize, Ivančického zpravodaje a www stránek školy. Každoročně připravujeme pro rodiče a veřejnost školní besídky, recitační a vědomostní soutěže, sportovní akce, akademie, vánoční jarmark, burzu SŠ AMOS.

Rok co rok si 9. října připomínáme výročí narození Vladimíra Menšíka projektovým dnem zaměřeným sportovně, literárně a kulturně. V květnu pak pořádáme pravidelně žákovskou akademii či recitační dramatickou soutěž „ O Menšíkův úsměv”.

Spolupracujeme s ostatními školami ve městě na sportovních a kulturních akcích, soutěžích, organizujeme vzájemné návštěvy pedagogů i žáků, výměnu zkušeností, besedy apod.

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují především krajská zařízení pro další vzdělávání SSŠ Brno, NIDV, Fakta a.s., Descartes apod.. Naše škola se také bude i nadále zúčastňovat vzdělávacích seminářů Tvořivé školy.

Prioritami v následujících letech bude i nadále:

- jazykové vzdělávání učitelů

- vzdělávání managementu školy

- ICT vzdělávání

- vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, spec.pedagogiky

- komunikace se žáky a rodiči

- multikulturní vzdělávání a výchova k občanství a demokracii

- výchova ke zdravému životnímu stylu

- předmětové vzdělávání

S integrací do evropského prostoru a odpovídající změnou životního stylu poroste nejen význam jazykového vzdělávání, ale také význam témat multikulturní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně-patologických jevů.

Nově pak v souvislosti s vytvářením ŠVP přibývají další témata:

- projektový management

- týmová spolupráce

- autoevaluace škol

- metody a formy práce zaměřené na aktivní učení a efektivnější vzdělávání a výchovu (Tvořivá škola)

 

III. Trendy

V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří na:

- vytvoření stabilního a kvalifikovaného učitelského sboru;

- celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů;

- aktivní spolupráci s rodiči, oboustranná propojenost, informovanost;

- zlepšování image školy, otevřít se aktivitám nad rámec běžného provozu školy;

- zkvalitnění a modernizaci vzdělávání (kurikulární reformu);

- zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků;

- cizí jazyky, aby každý žák, který dokončí docházku, ovládal anglický jazyk a seznámil se s dalším cizím jazykem (německý a ruský jazyk);

- výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v základní škole, ovládal uživatelsky výpočetní techniku a uměl pracovat s INTERNETEM; zájemci o výpočetní techniku budou ovládat programování;

- získávání sponzorských darů z řad místních podnikatelů na modernizaci výuky a školního prostředí.

- vybavenost odborných učeben, školní družiny, kmenových tříd a vybudování relaxačních zón;

- rekonstrukci budovy – výměna oken, dveří, oprava střechy, rekonstrukce elektroinstalace;

- možnost vybudování sportovního zařízení – tělocvičny v okolí školy;

- možnost využití dalších prostor v přední budově na Komenského nám. 7.

V Ivančicích 26. srpna 2013

Mgr. Lenka Vokurková