Telefonní kontakt na školské poradenské pracoviště: 737 901 515

Vedoucí pracovník
Školní speciální pedagog

Mgr. Kamila Jeřábková
tel. 546 451 583, 737 901 515
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
jerabkova.k@zsvm.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Vokurková
tel. 546 419 271
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
vokurkova.l@zsvm.cz

Školní metodik prevence
Mgr. Jitka Tesáčková
tel. 546 419 276
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě

tesackova.j@zsvm.cz

Kariérní poradkyně
Mgr. Dana Špidlíková
tel: 546 418 274
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
spidlikova.d@zsvm.cz

Kariérní poradce
Mgr. Pavel Procházka

tel: 546 418 275
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
prochazka.p@zsvm.cz

Školní speciální pedagogové:
Mgr. Petra Krysová
tel. 546 451 583
krysova.p@zsvm.cz

Mgr. Petra Řezáčová
tel. 546 451 583
rezacova.p@zsvm.cz

Mgr. Andrea Krejčířová
tel. 546 451 583
krejcirova.a@zsvm.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 1. st.
Mgr. Klára Vacková
tel. 546 419 273
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
vackova.k@zsvm.cz

Zástupkyně ředitelky školy pro 2. st.
Mgr. Jitka Štorková
tel. 546 419 273
konzultace denně 8:00-15:00 hod., vždy po telefonické dohodě
storkova.j@zsvm.cz

Zástupkyně asistentek pedagogů
Vladimíra Doupovcová

kabinet AP, tel. 546 419 279
dopupovcova.v@zsvm.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD
Miroslava Sojková

kabinet AP, tel. 702 107 733
sojkova.m@zsvm.cz

Cíle programu:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevence školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
 3. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,
 4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 6.  zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 8. vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 9. zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 10. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 11. příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 12. poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy

 1. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
 2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
 3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
 5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 6. zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 7. metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 8. předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 9. poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 10. shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 11. vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 1. koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 1. zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

 1. vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Standardní činnosti speciálního pedagoga

 1. podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
 2. komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

 1. spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 3. diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků.
 4. depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 5. zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 6. screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení.
 2. péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení.
 3. individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
 4. krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 5. prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
 6. kariérové poradenství u žáků.
 7. techniky a hygiena učení pro žáky.
 8. skupinová a komunitní práce s žáky.
 9. koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 10. podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 11. individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 12. konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 13. podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.
 14. podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 1. participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. metodická pomoc třídním učitelům.
 4. pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení.
 5. účast na pracovních poradách školy.
 6. koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů.
 7. koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 8. metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 9. besedy a osvěta zákonným zástupcům.
 10. prezentační a informační činnost.
 11. participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Práce s důvěrnými a citlivými daty:

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dokumentace je uschována v uzamčené skříni v pracovně školního psychologa a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti (např. rozhodnutí o integraci žáka potřebné k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.)

Zprávy dalších odborníků, např. PPP, jsou škole poskytovány na základě písemného souhlasu rodičů a je s nimi seznámen školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel a další vyučující dotyčného žáka. Tím je vytvořen předpoklad k zajištění optimálních podmínek výuky a doporučených opatření ve všech předmětech.

Koncepce školního poradenského pracoviště, činnost, konzultační hodiny, zacházení s citlivými údaji naleznete v podsekcích a také v sekcii Ke stažení > Školní poradenské pracoviště > Školní program pedagogicko-psychologického poradenství.

Navštivte také naši sekci Informace pro žáky a rodiče, kde naleznete také nabídku služeb školního pedagogického pracoviště.