Program:

1. Zahájení
2. Změny v ŠVP od 1. 9. 2015
3. Výroční zpráva 2014/2015
4. Školní řád + Minimální standard bezpečnosti – 1.9.2015
5. Osnova k autoevaluaci – 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
6. Rekonstrukce budovy ŠD
7. Různé
8. Závěr

Přítomni:                                         Omluveni:

Mgr. Kateřina Dokoupilová
Mgr. Jitka Štorková
Mgr. Lenka Vokurková
JUDr. Jiřina Muchová
Kateřina Kovářová

 

1. Zahájení

 Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila předsedkyně školské rady ZŠ V. Menšíka Mgr. Kateřina Dokoupilová.

 2. Změny v ŠVP

Ve školním roce 2015/2016 bude docházet ke změnám v ŠVP. Je vypracován nový ŠVP platný od 1. září 2015, ke kterému nemá školská rada námitek. ŠVP platný od školního roku 2015/2016 byl jednomyslně schválen.

3. Výroční zpráva 2014/2015

Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou za uplynulý školní rok, kterou bez námitek schválili.

4. Školní řád + Minimální standard bezpečnosti – 1 .9. 2015

Byl zpracován nový školní řád, ve kterém se vztah žáků k pedagogickým pracovníkům rozšířil i na nepedagogické pracovníky, tzn. Na všechny zaměstnance školy. Školní řád byl rozšířen o Minimální standard bezpečnosti, který jasně vypovídá o bezpečnosti žáků ve škole.

Školní řád platný od 1. 9. 2015 byl schválen bez námitek.

5. Autoevaluace 2013/2014,2014/2015, 2015/2016

Byla zpracována osnova příprav hodnotící zprávy, která bude zpracovávána během tohoto školního roku.

6. Rekonstrukce ŠD

Školská rada byla seznámena s právě probíhající rekonstrukcí budovy ŠD na Komenského nám. 7, který bude ukončena v polovině měsíce října 2015 – zdůrazněna bezpečnost žáků při vstupu do budovy 1.st.

7. Různé

 Ředitelka školy seznámila přítomné s:

– počty žáků ve školním roce 2015/2016
– žáky s SPU + integrovanými
– záměrem vybudovat dopravní hřiště
– návrhem rozpočtu na rok 2016
– plánem rekonstrukcí v budovách školy
– kázeňskými problémy žáků a jejich řešení
– vztahy s okolními základními školami
– modernizací a vybaveností tříd a odborných učeben
– plánem akcí na šk. rok 2015/2016

  8. Závěr

Další schůzka školské rady byla naplánována na leden 2016.

Jednání rady bylo ukončeno ve 14.00 hodin.

Zapsala: Mgr. K. Dokoupilová