aneb malé okénko do školních lavic na rovníku:

Školní rok základních, středních a většiny učňovských škol v Ugandě je rozdělen do tří trimestrů následovně:


  • únor- květen
  • červen-srpen
  • září – prosinec.

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny.Velké, zhruba dvouměsíční prázdniny mají pak studenti na přelomu roku.

Ugandská vláda garantuje základní vzdělání zdarma, nicméně kvalita státních škol je velmi nízká. I přes neexistenci školních poplatků se ke školní docházce vztahuje řada nutných výdajů, které činí vzdělání pro většinu obyvatelstva nedostupným (povinná školní uniforma, sešity, obědy, poplatky za zkoušky posledního ročníku ZŠ…). Na úrovni základního školství fungují kromě státních také mnohé soukromé a církevní školy, jejich úroveň je zpravidla vyšší.

Školka – 3 roky, označení tříd je N1 – N3 („baby class“, „middle class“, „top class“). Stejně jako v našich školkách nejsou osnovy pevně dané. Děti se ale pilně učí, mezi předměty patří: kreslení, čísla, zpěv, abeceda, psaní, čtení, hry, chování, angličtina a další. Neznámkuje se v procentech ani číslech, děti jsou hodnoceny barvami (každá školka má jiný systém), nejčastěji červená (1), modrá (2), žlutá (3), černá (4).

Základní škola trvá 7 let, označení tříd je P1-P7. Dělí se na 1. a 2. stupeň (3 + 4 roky). Mezi předměty, které se děti učí, patří čtení, psaní, jazyk luganda (tyto již na 2. stupni chybí), matematika, společenské vědy, přírodní vědy, angličtina, náboženská výchova (včetně islámu), dějepis, zeměpis a další. Po 7. třídě děti skládají závěrečnou zkoušku, která je jednotná v celé zemi (Uganda Primary Leaving Exam – UPLE). Žáci platí za složení zkoušky poplatek („adoptovaným“ dětem jej hradí „rodiče“). Zkouška je ze čtyř předmětů – matematika, angličtina, společenské a přírodní vědy (společenské vědy zahrnují dějepis, náboženství, zeměpis atd.). Známkování v procentech, 100% – 0%, každá škola může mít jinou hranici pro prospěl/neprospěl, u vesnických škol je hranice nižší, stačí např. 40%, u prestižních kvalitních škol musí žák dosáhnout např. 55%.

Střední škola trvá 6 let, třídy se označují S1-S6. Škola má opět dva stupně: O-level (S1 – S4) a A-level (S5 – S6). Předměty jsou rozmanitější a často specializovanější: matematika, angličtina, biologie, křesťanská věrouka, Islám, fyzika, chemie, výtvarná výchova, cizí jazyky (francouzština, němčina), politologie, ekonomie, základy kancelářské práce, účetnictví, zemědělství, zpracování dřeva, kovů aj. Ne všechny školy nabízí všechny výše uvedené předměty. Na konci prvního stupně (S4) skládají žáci soubornou zkoušku (Uganda Certificate of Education – UCE) z 5 povinných předmětů: matematika, angličtina, biologie, zeměpis a dějepis a ze 4-5 volitelných předmětů. Známkování je stejné jako u závěrečné zkoušky po 7.tř. ZŠ. Zkouška je za poplatek. Během druhého stupně, který je poměrně specializovaný, si student vybírá kombinaci 3 – 4 předmětů a na konci 6.tř. z nich opět skládá zkoušku, která rozhoduje o jeho šancích studovat na univerzitě.

Praktické vzdělání – učňovské školy

Učňovskou školu je možné zahájit v některých případech již po ukončení základního vzdělání. Školy však upřednostňují spíše absolventy středoškolské „O level“. Délka učňovského kurzu je průměrně 2-3 roky. Poslední trimestr bývá věnován praktické stáži. Mezi nejčastější obory studentů zařazených do programu Adopce na dálku® patří: zedník, truhlář, automechanik, instalatér, švadlena, učitelka, kadeřnice, servírka. V menší míře pak: zdravotní sestra, elektrikář, účetní a administrativní pracovník. Absolventi dvouletého učňovského studia, kteří nastoupili na danou instituci po ukončení základního vzdělání obdrží po absolvování tzv.“Uganda Junior Certificate“. Absolventi dvou či tříletého studia, kteří nastoupili na zvolenou instituci po ukončení středoškolské „O level“ obdrží tzv. „Craft Certificate“. Výjimečně mohou být instituce tohoto typu zakončeny také tzv. „Dipoma“, v takových případech se však zpravidla jedná o víceleté a finančně náročnější studium.

Vyšší vzdělávání

Termín vyšší vzdělávání je v rámci projektu Adopce na dálku® označením jakéhokoli typu studia následujícím po S6. Pro přijetí na vyšší (obdobou našich VOŠ) či vysokou školu je rozhodující výsledek závěrečné státní zkoušky v S6 ročníku. Výstupy těchto zkoušek jsou oznamovány vždy na přelomu února a března. Nejlepší absolventi tohoto testování jsou uveřejňováni též v novinách, což pouze dokladuje vysokou hodnotu, kterou společnost vzdělání přisuzuje.

Univerzity

V Ugandě existují 4 státní univerzity(Univerzita Makerere – Kampala, Univerzita Kyambogo – Kampala, Univerzita Gulu, Univerzita Mbarara), na nichž mají studenti možnost získat státní stipendium pokrývající většinu nákladů spojených se studiem.Celostátně vládní stipendium získalo pro akademický rok 2006-2007 přibližně 2000 studentů. O úspěšnosti při získávání vládního stipendia jsou studenti informováni v průběhu června či července. Stanovený počet bodů nutných k získání takového stipendia se každoročně mění. Podle posledních informací je v zájmu vlády zvýšit počet udělených státních stipendií pro akademický rok 2007 – 2008 až dvojnásobně, přičemž by mělo dojít k omezení částky výše částky pro jednotlivce. Kvalita státních univerzit je relativně vysoká. Kromě státních univerzit existuje v Ugandě i celá řada univerzit soukromých. Liší se kvalitou, nabízenými obory i výší školného. Akademický rok na univerzitách je pak téměř totožný s naším vysokoškolským akademickým rokem (2 semestry během roku, začátky v září a únoru).

Cílem projektu Adopce na dálku® v Ugandě je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnou praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a pomoci tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám. I přesto mají každoročně nejlepší studenti zařazení do programu Adopce na dálku® možnost pokračovat ve svých studiích i na univerzitách či dalších institucích vyššího vzdělávání. Konkrétně je pak od roku 2006 vybíráno 4-6 nejlepších studentů (absolventů S6) pro vyšší formy studia. Toto číslo neobsahuje studenty, kteří získají stipendium vládní. Při výběru studentů ze strany partnerské organizace nejsou brány v potaz pouze a výhradně školní výsledky, ale i další faktory jako motivace studentů, jejich schopnost dosahovat vytyčených cílů a chování.

Prázdniny:


  • prosinec a leden – hlavní „letní“ prázdniny
  • začátek školního roku – 1. týden v únoru
  • 2 týdny v květnu
  • 2 týdny v září