Charakteristika, umístění a vybavení ŠD:

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově I.stupně v přízemí. Je rozdělena do dvou oddělení, provoz zajišťují 2 vychovatelky. I. oddělení tvoří děti

z 1.a 2. třídy, II. oddělení navštěvují děti ze 3. a 4.třídy.

Pro svou činnost využívá školní družina dvě místnosti, počítačovou učebnu, šatny, jídelnu. K pohybovým aktivitám je k dispozici školní dvůr, hřiště a v zimních měsících tělocvična TJ Orel.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, pitný režim zajišťují vychovatelky.

Materiální podmínky jsou dobré, družina I. oddělení je vybavena novými stoly, policemi na aktovky, k dispozici jsou tři počítače. Místnost pro II. oddělení sloužila průběžně jako učebna, proto je nutné vybavení policemi na aktovky, novým kobercem. Během školního roku průběžně doplňujeme zásobu her, sportovních potřeb a pomůcek pro výtvarnou činnost.

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání ve školní družině je řízeno kvalifikovanými odborníky. Obě vychovatelky mají pedagogické vzdělání a vzájemně se doplňují  ve svých specializacích – práce s počítačem, komunikace pomocí internetu, tělovýchovné a výtvarné činnosti, základy ručních prací, pohybová výchova.

Cíle ŠVP:

   Rozvíjení dítěte a schopnosti učení

  1. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
  2. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

K naplňování cílů ŠVP slouží vybavování dětí kompetencemi Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou u dětí posilovány tyto kompetence:

  1. Kompetence k učení: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.
  2. Kompetence k řešení problému: všímá si dění kolem sebe, snaží se řešit situace, užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.
  3. Kompetence komunikativní: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými.¨
  4. Kompetence sociální a personální: samostatně se rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně plně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
  5. Kompetence občanské: uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí ( přírodní i společenské ).
  6. Kompetence pracovní: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem.
  7. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Formy ŠVP pro ŠD:

Činnosti pravidelné – týdenní skladba zaměstnání.

Činnosti příležitostné – výstavy, exkurze, sportovní a společenské akce.

Činnosti spontánní – nejsou přímo řízené pedagogem, individuální hry a četba.

Odpočinkové činnosti – rekreační a zájmová činnost.

Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, didaktické hry, společná četba, tématické vycházky.

Obsah činnosti:

ŠVP pro školní družinu navazuje v některých částech na ŠVP školy a je uspořádán dle tématických celků, které zahrnuje RP ŠVP do učebního plánu pro I. stupeň ZŠ:

Člověk a jeho svět –  1. Místo, kde žijeme

                                  2. Lidé kolem nás

                                  3. Lidé a čas

                                  4. Rozmanitosti přírody

                                  5. Člověk a jeho zdraví

 ŠVP je koncipován na pět let a vychovatelky budou jeho obsah přizpůsobovat věku dětí v jednotlivých odděleních.

BOZP:

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny ( např. tělocvična, cvičná kuchyňka, počítačová učebna …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

Péče o děti s SPU:

Pravidelná činnost byla zahájena v únoru 2006. Skladba jednotlivých činností vychází

z individuálních vzdělávacích plánů žáků. Při nápravách střídáme  různé  metody procvičování: doplňovací cvičení z českého jazyka, didaktické listy – Shody a rozdíly, Cvičíme postřeh a logiku, Bludiště, smyslové hry – Na písmena, Slova, Slovní kopaná, Když jsem jel … , Kuba řekl …, dětské osmisměrky. Využíváme  počítačové programy – Dětský koutek I – III, Matematika, Kreslení. Pro procvičování četby používáme metody párového čtení a četby v duetu.