Č.j.: 6 990/2007-51

dne 14. 6. 2007

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, vydává tento organizační řád Biologické olympiády:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1

Povaha a cíl Biologické olympiády

Biologická olympiáda (dále jen „BiO“) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech. Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času.

(2) BiO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.

(3) BiO se člení podle kategorií a soutěžních kol.

(4) Pojetí BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (International Biology Olympiad – dále jen „IBO“).

Čl. 2

Vyhlašovatel

(1) Vyhlašovatelem BiO je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

Zodpovědným za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a školství (dále jen „NIDM“).

ČÁST DRUHÁ

Organizace a řízení soutěže

Čl. 3

(1) BiO je organizována v následujících kategoriích a soutěžních kolech:

a) v kategorii A – určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol, 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a  ústředním soutěžním kole,

b) v kategorii B – určené pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií a 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním a krajském soutěžním kole,

c) v kategorii C – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole,

d) v kategorii D – určené pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole.< /p>

(2) Tematické zaměření ročníku, upřesnění jednotlivých kategorií, termíny konání jednotlivých soutěžních kol a další informace upřesňující organizaci příslušného ročníku BiO oznamuje v propozicích, případně v dalších materiálech NIDM a Ústřední komise BiO (dále jen „ÚK BiO“).

(3) Termíny konání jednotlivých soutěžních kol BiO stanovuje NIDM a ÚK BiO v koordinaci s  řídícími orgány dalších soutěží (zejména předmětových olympiád) tak, aby pokud možno nebylo narušeno pravidelné vyučování a obecně chod škol.

Čl. 4

Účast žáků v soutěži

(1) Účast žáků v BiO je dobrovolná. 1)

(2) Žák soutěží v kategorii BiO, která odpovídá jeho ročníku vzdělávání, popřípadě může soutěžit v kategorii určené pro vyšší ročníky.

(3) Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola BiO.

Čl. 5

Úkoly soutěžících

(1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní nebo terénní úlohy z různých biologických oborů, případně test biologických vědomostí.

(2) Utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před vlastním řešením. Řešení úloh (dále jen „protokoly“) je hodnoceno anonymně.

(3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat v případě školního kola k učiteli přírodopisu nebo biologie pověřenému zabezpečením soutěže, v případě vyšších soutěžních kol k příslušné komisi BiO, popřípadě ke komisi o stupeň vyšší.

Čl. 6

Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo BiO

(1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele přírodopisu nebo biologie zabezpečením soutěže (dále jen „pověřený učitel“).

(2) Úkolem pověřeného učitele je propagovat BiO mezi žáky, evidovat přihlášky žáků do soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit školní kolo, předávat žákům texty soutěžních úloh a dodržovat pokyny příslušných komisí BiO, umožňovat soutěžícím práci v laboratořích, zabezpečit pedagogický dozor při skupinové práci soutěžících v terénu, pomáhat soutěžícím odbornými radami, doporučovat vhodnou literaturu a případně jim zabezpečit další konzultace, a to i s učiteli škol vyšších stupňů nebo s  odborníky z výzkumných ústavů a praxe.

(3) Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou podílet další učitelé biologie nebo přírodopisu v rámci činnosti předmětové komise přírodopisu nebo biologie (dále jen „předmětová komise“).

(4) Školního kola se účastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u učitele biologie nebo přírodopisu, který celkový počet přihlášených žáků oznámí pověřenému učiteli.

(5) Pověřený učitel spolu s předmětovou komisí, je-li ustavena:

a) zajistí organizaci a regulérnost průběhu soutěžního kola podle zadání NIDM a ÚK BiO,

b) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení,

c) seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb,

d) stanoví pořadí soutěžících

e) vyhlásí výsledky soutěže>

(6) Po skončení školního kola zašle ředitel školy nebo pověřený učitel:

a) organizátorovi vyššího kola příslušné kategorie BiO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnou adresu školy a stručné hodnocení školního kola,

b) tajemníkovi příslušné komise BiO vyššího stupně stručné hodnocení školního kola včetně počtu soutěžících.

(7) Protokoly soutěžících se na škole uschovávají po dobu jednoho roku. Komise BiO všech stupňů jsou oprávněny vyžádat si je k nahlédnutí.

Čl. 7

Okresní kolo a okresní komise BiO

(1) Zodpovědným za uskutečnění okresního kola BiO je příslušný kraj.

(2) Pro řízení BiO v okresech zřizuje kraj okresní komise BiO (dále jen „OK BiO“), které jsou složeny z předsedy, tajemníka a dalších členů.

(3) OK BiO tvoří vybraní učitele základních a středních, případně vysokých škol, popřípadě zástupce biologických vědeckých společností či jiných institucí.

(4) Členy OK BiO jmenuje kraj na základě návrhu odstupující okresní komise. Délku funkčního období stanovuje příslušný kraj. Po uplynutí funkčního období mohou být dosavadní členové znovu jmenováni.

(5) Úkolem okresní komise BiO je:

a) propagovat BiO na školách, koordinovat činnost pověřených učitelů a poskytovat jim podle potřeby odbornou a metodickou pomoc,

b) sledovat průběh a zabezpečovat regulérnost BiO v okrese.

(6) Organizátorem okresního kola příslušné kategorie BiO je kraj nebo organizace jím pověřená.2)

(7) Úkolem organizátora okresního kola příslušné kategorie BiO ve spolupráci s OK BiO je připravit, řídit a vyhodnotit okresní kolo. Za tím účelem mj.:

a) vybere na základě jednotného hodnocení nejúspěšnější soutěžící ze školního kola kategorií C a D a písemně je pozve nejméně deset dnů před konáním okresního kola,

b) určí hodnotící komisi (dále jen „porota“) a zajistí regulérnost průběhu soutěžního kola,

c) po skončení okresního kola zašle:

– organizátorovi krajského kola kategorie C, případně tajemníkovi krajské komise BiO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnými adresami škol a bydlišť a stručné hodnocení okresního kola,

– tajemníkovi krajské komise BiO stručné hodnocení okresního kola a počet soutěžících ve školním kole, případně náměty a doporučení ke zvýšení organizační a obsahové úrovně soutěže,

– kraji do jím stanoveného termínu obsahové vyhodnocení a finanční vypořádání akce v  souladu s pravidly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ministerstvem na zabezpečení soutěží na příslušný kalendářní rok.

(8) Úkolem poroty je:

a) vyhodnotit protokoly soutěžících podle autorských řešení,

b) seznámit soutěžící s autorským řešením úloh a provést rozbor chyb,

c) stanovit pořadí soutěžících a vyhlásit výsledky soutěže.

(9) Každý protokol hodnotí nejméně dva členové poroty. O případných nejasnostech v hodnocení rozhodne předseda poroty.

(10) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar v ceně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžící, kteří dosáhli alespoň 60 % možných bodů, obdrží diplom za úspěšné řešení. Ostatní účastníci obdrží diplom.

(11) Organizátor okresního kola archivuje všechny materiály, které se týkají soutěže, včetně účetních dokladů, 4) po dobu 5 let. Výjimku tvoří protokoly, které organizátor okresního kola uschovává po dobu jednoho roku. Příslušné komise BiO vyšších stupňů jsou oprávněny vyžádat si je k nahlédnutí.

Čl. 8

Krajské kolo a krajská komise BiO

(1) Zodpovědným za uskutečnění krajského kola BiO je kraj.

(2) Pro řízení BiO v kraji zřizuje kraj krajskou komisi BiO (dále jen „KK BiO“), která je složena z předsedy, tajemníka a dalších členů.

(3) KK BiO tvoří vybraní učitele základních a středních, případně vysokých škol, popřípadě zástupce biologických vědeckých společností či jiných institucí.

(4) Členy KK BiO jmenuje kraj na základě návrhu odstupující krajské komise. Délku funkčního období stanovuje příslušný kraj. Po uplynutí funkčního období mohou být dosavadní členové znovu jmenováni.

(5) Úkolem KK BiO je:

a) propagovat BiO na školách, koordinovat činnost pověřených učitelů a poskytovat jim podle potřeby odbornou a metodickou pomoc,

b) sledovat průběh a zabezpečovat regulérnost BiO v kraji,

c) koordinovat činnost okresních komisí BiO.

(6) Organizátorem krajského kola příslušné kategorie BiO je kraj nebo organizace jím pověřená. 2)

(7) Úkolem organizátora krajského kola příslušné kategorie BiO ve spolupráci s KK BiO je připravit, řídit a vyhodnotit krajské kolo. Za tím účelem mj.:

a) vybere na základě jednotného hodnocení nejúspěšnější soutěžící ze školního kola kategorií A a B a okresního kola kategorie C a písemně je pozve nejméně deset dnů před konáním krajského kola příslušné kategorie,

b) určí porotu a zajistí regulérnost průběhu soutěžního kola,

c) po skončení krajského kola zašle:

– tajemníkovi ÚK BiO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnými adresami škol a bydlišť a stručné hodnocení krajského kola,

– tajemníkovi ÚK BiO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnými adresami škol a bydlišť a stručné hodnocení krajského kola,

– ajemníkovi KK BiO výsledkovou listinu všech účastníků s počty dosažených bodů, úplnými adresami škol a stručné hodnocení krajského kola, případně náměty a doporučení ke zvýšení organizační a obsahové úrovně soutěže,

– kraji do jím stanoveného termínu obsahové vyhodnocení a finanční vypořádání akce v souladu s pravidly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ministerstvem na zabezpečení soutěží na příslušný kalendářní rok.

(8) Úkolem poroty je:

a) vyhodnotit protokoly soutěžících podle autorských řešení,

b) seznámit soutěžící s autorským řešením úloh a provést rozbor chyb,

c) stanovit pořadí soutěžících a vyhlásit výsledky soutěže.

(9) Každý protokol hodnotí nejméně dva členové poroty. O případných nejasnostech v  hodnocení rozhodne předseda poroty.

(10) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar v ceně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžící, kteří dosáhli alespoň 60 % možných bodů, obdrží diplom za úspěšné řešení. Ostatní účastníci obdrží diplom.

(11) Po skončení krajských kol všech kategorií BiO zašle tajemník KK BiO tajemníkovi ÚK BiO a kraji počty soutěžících ve školních kolech všech kategorií BiO, počty soutěžících v okresních kolech kategorií C a D, případně náměty a doporučení ke zvýšení organizační a obsahové úrovně soutěže (viz čl. 7 odst 7, písm. c a čl. 8 odst 7, písm. c).

(12) V případě krajského kola organizovaného na základě dohody společně pro více krajů, organizátor krajského kola ve spolupráci s KK BiO zpracuje pořadí všech soutěžících s uvedením počtu dosažených bodů samostatně pro každý kraj.

(13) Organizátor krajského kola archivuje všechny materiály, které se týkají soutěže, včetně účetních dokladů, 4) po dobu 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžících, které organizátor krajského kola uschovává po dobu jednoho roku. V případě kategorie A je ÚK BiO oprávněna vyžádat si je k nahlédnutí.

Čl. 9

NIDM a ÚK BiO

(1) Úkolem NIDM je:

a)organizačně připravit a řídit ústřední kolo soutěže ve spolupráci s vybranou organizací (viz čl. 10 odst. 1),

b) zajistit distribuci propozic (viz čl. 3 odst. 2) krajům,

c) zajistit tisk úloh školních, okresních a krajských kol a jejich autorského řešení pro všechny kategorie dle čl. 3 odst. 1 a jejich distribuci krajům, případně z pověření krajů organizátorům těchto akcí,

d) zajistit tisk a distribuci metodických materiálů a doplňující literatury na pomoc učitelům a žákům,

e) organizačně zabezpečit přípravná výběrová soustředění pro nejúspěšnější soutěžící z  ústředního kola před IBO,

f) zaslat hodnotící zprávu uplynulého ročníku soutěže (viz odst. 10, písm. c) ministerstvu, a to do 15. listopadu příslušného roku,

g) archivovat všechny materiály, které se týkají BiO, včetně účetních dokladů, 4) po dobu 5 let. Výjimku tvoří protokoly soutěžících v ústředním kole, které NIDM uschovává po dobu jednoho roku.

(2) Řídícím orgánem BiO je ÚK BiO.

(3) ÚK BiO si pro průběžné řízení činnosti a projednávání běžných záležitostí ustavuje předsednictvo a pro přípravu úloh BiO pracovní skupiny. Členy pracovních skupin mohou být i zkušení učitelé a odborníci, kteří nejsou členy ÚK BiO.

(4) Předsednictvo tvoří předseda, tři místopředsedové – vedoucí pracovních skupin pro přípravu úloh kategorií A a B, kategorií C a D a koordinátor IBO za Českou republiku, tajemník – pracovník NIDM, a vybraní učitelé základních, středních a vysokých škol, případně zástupci biologických vědeckých společností či jiných odborných institucí.

(5) ÚK BiO tvoří předsednictvo a předsedové, případně tajemníci krajských komisí.

(6) Členy ÚK BiO jmenuje ministerstvo na základě návrhu odstupující ÚK BiO. Funkční období je tříleté. Po uplynutí funkčního období mohou být dosavadní členové znovu jmenováni.

(7) Ze závažných důvodů lze ukončit členství v ÚK BiO před vypršením funkčního období. Případné odvolání je možné se souhlasem nadpoloviční většiny členů ÚK BiO.

(8) ÚK BiO zasedá nejméně jedenkrát ročně, předsednictvo a pracovní skupiny se scházejí podle potřeby.

(9) Úkolem ÚK BiO je:

a) zabezpečit odbornou náplň soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit ústřední kolo soutěže po odborné stránce,

b) zajistit přípravu úloh, jejich autorská řešení pro všechny kategorie a soutěžní kola BiO (viz čl. 3 odst. 1), přípravu metodických materiálů a doplňující literatury na pomoc učitelům a žákům,

c) odborně zabezpečit přípravná výběrová soustředění pro nejúspěšnější soutěžící z ústředního kola před IBO,

d) zpracovat návrhy úkolů, případně další podklady pro jednotlivé ročníky IBO.

(10) Úkolem NIDM a ÚK BiO je:

a) na začátku školního roku zpracovat propozice (viz čl. 3 odst. 2) a případně další podklady pro příslušný ročník BiO,

b) zpracovat podklady pro přehled soutěží a přehlídek, vyhlašovaných ministerstvem pro následující školní rok, a to do 31. března příslušného roku, 5)

c) na závěr celého ročníku BiO s využitím podkladů uvedených v čl. 8 odst. 10 vyhodnotit jeho průběh a zpracovat hodnotící zprávu, obsahující mj. i celkové údaje o  počtech soutěžících v jednotlivých kolech a kategoriích BiO,

d) spolupracovat s Koordinačním centrem IBO, navrhovat jmenování koordinátora IBO za Českou republiku, zajistit překlady úkolů, případně zpracovat další podklady pro jednotlivé ročníky IBO,

e) koordinovat činnost krajských komisí BiO, dle možností propagovat BiO na školách, v  hromadných sdělovacích prostředcích, zejména na internetu a v odborném a pedagogickém tisku,

f) úzce spolupracovat s vysokými školami přírodovědného zaměření, s přírodovědnými vědeckými společnostmi, zejména při přípravě výběrových soustředění.

Čl. 10

Ústřední kolo BiO

(1) Organizátorem ústředního kola je NIDM ve spolupráci s vybranou organizací (zpravidla se střední školou).

(2) Pro účast v ústředním kole vybere NIDM a ÚK BiO na základě jednotného hodnocení nejúspěšnější soutěžící z krajského kola kategorie A. NIDM je písemně pozve nejméně čtrnáct dnů před konáním ústředního kola.

(3) NIDM a ÚK BiO zajistí regulérnost průběhu soutěžního kola a určí pro ústřední kolo kategorie A porotu, která:

a) vyhodnotí protokoly podle autorských řešení,

b) seznámí soutěžící s autorským řešením úloh a provede rozbor chyb,

c) stanoví pořadí soutěžících a vyhlásí výsledky soutěže.

(4) Každý protokol hodnotí nejméně dva členové poroty, o případných nejasnostech v hodnocení rozhodne předseda poroty.

(5) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný dar v ceně určené zvláštním právním předpisem. 3) Soutěžící, kteří dosáhli alespoň 60 % možných bodů, obdrží diplom za úspěšné řešení. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Čl. 11

Účast v IBO

(1) Účast soutěžního týmu v IBO se řídí organizačním řádem této mezinárodní soutěže.

(2) V IBO reprezentuje Českou republiku šestičlenný tým, který tvoří čtyři soutěžící kategorie A, vedoucí delegace a pedagogický vedoucí.

(3) Složení soutěžního týmu České republiky pro IBO předkládá ministerstvu NIDM na návrh ÚK BiO.

(4) Soutěžící, který se umístil v ústředním kole BiO na prvním místě, je navrhován do týmu pro IBO přímo, další tři členové týmu a jeden náhradník jsou vybráni ÚK BiO na základě výsledků ústředního kola kategorie A a přípravných výběrových soustředění pro nejlepší soutěžící z tohoto ústředního kola.

(5) Pedagogický doprovod na IBO navrhuje NIDM a schvaluje ministerstvo. Odborné a jazykové znalosti pedagogického doprovodu musí odpovídat požadavkům uvedeným v organizačním řádu IBO. Jejich povinností je zabezpečit vzornou reprezentaci České republiky, dbát na bezpečnost soutěžících a vykonávat pedagogický dozor po dobu jejich pobytu na mezinárodní soutěži spolu s orgány, které k tomu vedení soutěže určilo. Jsou oprávněni zastupovat Českou republiku na jednáních mezinárodní jury a na akcích přímo s mezinárodní soutěží souvisejících.

Čl. 12

Soustředění účastníků BiO

(1) Pro nejúspěšnější soutěžící z ústředního kola BiO pořádá každoročně NIDM ve spolupráci s ÚK BiO dvě přípravná výběrová soustředění před IBO. Počet účastníků nepřesahuje dvojnásobek počtu členů soutěžního týmu České republiky na IBO. Termín konání a obsah soustředění určuje NIDM a ÚK BiO.

(2) Pro nejúspěšnější soutěžící z krajských kol kategorií B a C a žáky 3. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, soutěžících v kategorii A, z celé České republiky pořádá každoročně NIDM ve spolupráci s ÚK BiO Letní odborné soustředění BiO. Soustředění je začleněno do systému soutěže tak, že uzavírá příslušný ročník BiO a je přípravou soutěžících na ročník následující. Trvá zpravidla dva týdny a koná se v době hlavních prázdnin.

(3) Pro úspěšné soutěžící ze školních, okresních a krajských kol BiO mohou okresní a krajské komise BiO pořádat odborné přednášky, semináře a odborná soustředění.

ČÁST TŘETÍ

Čl. 13

Bezpečnost a hygiena práce při soutěži

(1) Dozor nad žáky po dobu dopravy na okresní, krajská kola s ústřední kola BiO a z  těchto akcí zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže přejímá dozor nad žáky organizátor, který určí počátek a konec tohoto dozoru. 6)

(2) Laboratorní úlohy BiO mohou probíhat pouze v řádně vybavených laboratořích škol a  jiných institucí, které plně odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům. Terénní úlohy lze provádět jen na bezpečných místech jen pod dohledem odborného dozoru.

(3) Před započetím práce v laboratoři musí být soutěžící seznámeni s  laboratorním řádem a s pravidly bezpečnosti a hygieny práce v laboratoři. Soutěžící jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny práce v terénu i laboratoři a při práci se řídit pokyny odborného dozoru.

(4) Kromě dodržování bezpečnostních, protiúrazových a hygienických předpisů je nutno dbát zásady, že obsah laboratorních a terénních úloh musí být úměrný mentální a fyzické vyspělosti soutěžících a pracovním podmínkám.

(5) Organizátor příslušného soutěžního kola BiO zajistí pro účastníky v  návaznosti na konkrétní podmínky majetkové pojištění proti krádeži.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. 14

Zvláštní ustanovení

Soutěže se mohou zúčastnit i žáci, jejichž vzdělávání se uskutečňuje v zahraničí na základních školách zřizovaných Ministerstvem zahraničních věcí při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, a to v rámci územní oblasti, která je nejbližší místu studia nebo bydliště žáka. Žákům je v případě jejich účasti v okresních, krajských, příp. ústředních kolech hrazeno jízdné pouze na území České republiky. BiO se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol jiných zemí, pokud nevyžadují při zadávání a řešení jiný než český jazyk.

ČÁST PÁTÁ

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

(1) Ruší se organizační řád Biologické olympiády č.j. 16 622/04-51.

(2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2007.

Jan Kocourek v. r.
náměstek ministryně

__________________

1) § 2 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. 
2) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb. 
3) § 6 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb. 
4) § 31 odst. 2, písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění z pozdějších předpisů. 
5) § 3 odst. 6 vyhlášky č. 55/2005 Sb. 
6) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.