Program:

1. Zahájení
2. Projekt EU peníze školám
3. Výroční zpráva 2010/2011
4. Plán práce, plán hospitací, plán DVPP
5. Různé
6. Závěr

Přítomni:                                         Omluveni:

Mgr. Ilona Šimková
Mgr. Jitka Štorková
Mgr. Lenka Vokurková
JUDr. Jiřina Muchová
Alena Filipová

1. Zahájení

Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila předsedkyně školské rady  ZŠ V. Menšíka Mgr. Ilona Šimková.

2. Projekt EU peníze školám

Přítomné byly seznámeny s projektovým záměrem, aktivitami v rámci projektu, jeho postupným naplňováním a s vyhlášením veřejné zakázky v říjnu 2011 na vybavení ICT technikou v ZŠ.

3. Výroční zpráva 2010/2011

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2010/2011 bez námitek.

4. Plány

Školská rada byla seznámena s plány na školní rok 2011/2012.

5. Různé

Ředitelka školy seznámila přítomné s výměnou vchodových dveří, opravou elektroinstalace, opravou hřiště za budovou školy a výměnou PVC ve třídách a havarijním stavem budovy 1. stupně na nám. Komenského 7.

Projednával se návrh rozpočtu školy na rok 2012.

Školská rada byla seznámena s projekty, které probíhají v ZŠ: EU peníze školám, Klíče pro život – ŠD, Třídnická hodina – prevence rizikového chování.

6. Závěr

Zapsala: Mgr. I. Šimková