Fyzikální olympiáda má v České republice dlouhou tradici. Byla založena již roku 1959. Po organizační a odborné stránce ji zajišťuje vědecká společnost Jednota českých matematiků a fyziků (založená roku 1862). Soutěž v současnosti probíhá v kategoriích A, B, C a D pro studenty na střední škole, přičemž kategorie A vrcholí třetím – celostátním – kolem. Ostatní kategorie mají školní a krajská kola. Pro základní školy se soutěž vypisuje v kategoriích E, F, G, které mají vedle školních kol okresní kola. Nejvyšší kategorie E vrcholí krajským kolem.

Na vzniku fyzikální olympiády v bývalém Československu a na jejím počátečním rozvoji v prvních dvaceti letech se významně podílel především prof. RNDr. Rostislav Košťál z Vysokého učení technického v Brně. Zakládal ji nejen jako vrcholovou soutěž středoškoláků, ale jako promyšlený systém, který si klade za cíl vyhledávat a pěstovat talenty na fyziku. Myšlenkou FO se začal zabývat již od roku 1954 (jistým vzorem mu byla již tehdy probíhající matematická olympiáda), zpočátku však nenašel dost potřebných spolupracovníků a tak první pokusné soutěže FO probíhaly až roce 1958 pro tehdejší kraje Olomoucký a Brněnský. V celostátním měřítku začala FO probíhat od školního roku 1959/60 již ve všech tehdejších středoškolských kategoriích A, B, C. Později se pod jeho vedením rozšířila i na dvě kategorie pro základní školy.

Roku 1966 společně s prof. Cz. Ścislowským z Polska a R. Kunfálim z Maďarska inicioval vznik mezinárodní fyzikální olympiády (MFO). Světové společenství fyziků (Mezinárodní unie pro čistou aplikovanou fyziku) ocenilo jeho podíl na vzniku MFO udělením medaile u příležitosti 24. ročníku mezinárodní fyzikální olympiády v roce 1993 v USA (bohužel in memoriam). První MFO se konala v roce 1967 v Polsku (jen za účasti východoevropských zemí), třetí MFO v roce 1969 byla v Brně, desátá v roce 1977 v Hradci Králové. Brzo se k východoevropským zemím připojili i státy západní – Francie (1972), Spolková republika Německo (1974), Švédsko (1976) atd. Dnes se této mezinárodní soutěže zúčastňují řešitelé ze všech pěti kontinentů světa. Například 33. MFO v Indonésii se zúčastnilo 298 studentů ze 67 zemí, 34. MFO na Tchaj-wanu se zúčastnilo 240 studentů z 54 zemí (epidemie SARS způsobila časové posunutí soutěže a zmenšený počet zemí). Naši studenti se ve světové konkurenci vždy umísťují v první čtvrtině pořadí zúčastněných zemí. Za dobu existence České republiky se mezinárodních fyzikálních olympiád zúčastnilo celkem 80 soutěžících, z nichž devět získalo ocenění zlatou medailí: Tomáš Kočka a Martin Beneš v USA (1993), Tomáš Brauner v Kanadě (1997), Jan Houštěk v Itálii (1999), Matouš Ringel v Korei (2004), Pavel Motloch v Íránu (2007), Dalimil Mazáč v Íránu (2007) a ve Vietnamu (2008) a Jan Hermann ve Vietnamu (2008). Dále naši soutěžící za tuto dobusedmnácti let obdrželi 17 stříbrných medailí, 28 bronzových medailí a 30 soutěžících získalo čestné uznání. V roce 2003 byla ustavena Světová federace fyzikálních soutěží, jejíž první kongres se uskutečnil u příležitosti 33. ročníku MFO v Indonésii za účasti nositele Nobelovy ceny za fyziku prof. Claude Coen-Tannoudji. Členy federace je 66 národních i mezinárodních fyzikálních soutěží, včetně tří soutěží existujících v České republice.

Národní soutěž i účast v mezinárodní soutěži nespočívá jen v řešení náročných problemů, ale je doprovázena doplňkovými formami práce se soutěžícími: organizují se korespondenční semináře, vydávají se studijní materiály pro soutěžící a jejich učitele, kteří studenty vedou. Pravidelně jsou pořádána celostátní soustředění těch nejlepších. Za dobu 51 let existence fyzikální olympiády se z ní podařilo vytvořit jednu ze základních forem mimoškolní péče o žáky základních a středních škol, talentovaných pro fyziku, o níž se ví i v mezinárodním měřítku – v letech 1969 a 1977 proběhly v tehdejším Československu dva ročníky Mezinárodní fyzikální olympiády. Ukázalo se, že dobré výsledky v mezinárodní soutěži musejí být podloženy několikaletou, dobře řízenou přípravou studentů. Centrum této náročné práce s mladými fyzikálními talenty je v současnosti umístěno na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Předsedou je prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., vedoucí katedry a člen Poradního výboru prezidenta MFO. Společně s prof. Volfem vede od roku 1993 česká družstva na MFO prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., rovněž z Univerzity Hradec Králové.