Pro naplnění základního cíle školy – poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání – neodmyslitelně patří rozvoj vědomostí a dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi. V posledních letech je naše škole vybavována moderním vybavením, které naplnění tohoto cíle umožňuje.

Materiální vybavení školy

Na 1. i 2. stupni je zřízena specializovaná počítačová učebna. Ve většině případů má každý žák vlastní PC s připojením k internetu a možností využití síťové tiskárny. Pro všechny žáky jsou při vstupu do školy zřízeny profily na školním serveru, které jsou chráněny heslem. Každý uživatel má tedy vlastní pracovní plochu a dokumenty. Děti si mohou ponechávat soubory ve svém profilu po celou dobu školní docházky. Obě učebny mají vlastní dataprojektor, který usnadňuje výklad a pochopení probírané látky.

Počítačová učebna 1. stupněPočítačová učebna 2. stupně

V odborných učebnách fyziky a přírodopisu/chemie je umístěn učitelský PC s kamerou a projektorem. Díky kameře a projektoru vidí žáci lépe na menší demonstrační experimenty. Oba PC mají bezdrátovou klávesnici a myš, což umožňuje snadnější zapojení žáků do interaktivních prvků výukových prezentací učitele. Ostatní učebny mají TV s DVD přehrávačem.

Na obou budovách jsou umístěny interaktivní tabule. Tyto tabule jsou opatřeny speciálními snímači, které přenášejí polohu pera učitele do počítače. K těmto tabulím si učitelé vytvářejí prezentace, které reagují na tyto příkazy. Výuka pomocí těchto tabulí je pro žáky velmi názorná a zajímavá.

Vyučující mají k dispozici počítače v kabinetech.

Softwarové vybavení žákovských PC

Žákovské PC obsahují operační systém Windows XP. Žáci mají k dispozici i kancelářské programy z řady Microsoft Office. Pro podporu výuky byl nakoupen výukový software od specializovaných firem. Následující komerční programy jsou používány vyučujícími při podpoře výuky jejich předmětů.

Firma

Název programu

Terasoft:

Český jazyk 1

Český jazyk 5

Angličtina 2 pro školáky

Němčina 4

Výuka informatiky 1 – ovládání textových editorů

Biologie tajemný svět hmyzu

Základy rodinné a sexuální výchovy

Výuková pexesa

Vlastivěda 1 – Starší dějiny

Přírodověda 3 – živočichové a rostliny ČR

Botanika 1

Matematika-logické hádanky a úkoly z geometrie

Matik:

Matematika pro 6.-9. třídu základních škol

Pachner:

Fyzika zajímavě – termika

Fyzika zajímavě – kapaliny a plyny

Přijímací zkoušky z ČJ a M na SŠ

Ponškola:

Vlastík – dějepisná část vlastivědy pro 4. a 5. ročník

Silcom:

Dějepis

Zeměpis

Přírodopis 2 – biologie člověka

Angličtina 2

Chemie

Němčina 2

Jedná se pouze výčet nejvíce užívaných programů. Využíváme i programy zdarma, tzv. freeware. Žáci si mohou tento software stáhnout z internetu a procvičovat si doma. Podporujeme nasazení těchto programů a snažíme se je maximálně včlenit do výuky.

Pro podporu výuky je v počítačové učebně 2. stupně nainstalován program Vision, který zobrazuje žákovské obrazovky na učitelském počítači. Nad žáky je tak dohled, popřípadě se dá žákům některý program vzdáleně zapnout, či vypnout. Pro zamezení vstupu žáků na erotické stránky je užíváno tzv. proxy serveru. V případě, že žák zadá jedno z klíčových slov, server mu zamezí stažení a zobrazení této stránky. Je dobré říct, že množství zásahu tohoto programu na naší škole je minimální.

Výuka práce s počítačem

Uvědomujeme si, že dovednost práce s počítačem patří mezi základní schopnosti, které by měl žák získat na základní škole. Proto zařazujeme dílčí úkoly práce s počítačem již do nejnižších ročníků. Žáci prvního stupně využívají moderně vybavené počítačové učebny, která je umístěna přímo v budově na Komenského náměstí. Díky možnosti využití interaktivní tabule SMART Board, je práce s počítačem pro žáky intuitivní a zábavná. Informatika je na 1. stupni jako samostatný předmět zařazován dle ŠVP 4. a 5. ročníku. V tomto období se žáci seznamují se základními postupy při práci s počítačem. Učivo je sestaveno tak, aby po 4. ročníku žák zvládl samostatnou práci s vybraným programem, uměl pracovat s klávesnicí a myší a měl základní představu o vnitřním uspořádání počítače. V 5. ročníku pak žáci pracují s textovým editorem tak, aby byli schopni vytvořit, upravit, uložit a otevřít textový dokument. Učí se upravovat písmo a vkládat obrázky. Pracují s internetem a e-mailem. Procvičují základní operace v operačním systému, jako přejmenování souboru, kopírování souboru atp. Na 2. stupni je vyučovací předmět informatika vyučován v 8. a 9. ročníku. Žácí prohlubují své znalosti v oblasti využívaní kancelářských programů. Sestavují tabulky v tabulkovém editoru, využívají jich pro jednoduché matematické operace. Seznamují se s rastrovou a vektorovou grafikou. Za využití grafického programu Malování a Gimp upravují fotografie a vytváří vlastní grafické práce. Vytváří vektorové obrázky pomocí programu Inkscape. Učí se prezentovat své vědomosti v elektronické podobě. Využívají k tomu vhodného prezentačního programu PowerPoint, Impress, popř. jiného. Žáci pochopí základní myšlenky počítačových sítí. Projdou si tématické celky služba www, e-mail, FTP, ICQ. Naučí se rozlišovat mezi fulltextovým a tématickým vyhledáváním informací. Pochopí výhody využití legálního software a základních ustanovení autorského zákona.

Výukové metody

V letošním školní roce zavádíme nový způsob výuky informatiky na 2. stupni. Namísto tradičních učebnic přecházíme na metodu e-learningu v prezenční formě výuky. Výukovým prostředím je software Moodle, který je nainstalovaný na školní serveru.

Při tvorbě výukových lekcí využíváme i prostředků webu 2. generace (Web 2.0), který klade hlavní důraz na spolupráci. Na rozdíl od webu první generace, jehož úkolem bylo prezentovat informace například v rámci webové stránky firmy, zpravodajského portálu apod., Web 2.0 je postaven na co největším množství možností sdílení informací mezi uživateli a aktivně se tak podílet na vytváření obsahu na webu. V současné době probíhá projekt „Práce s počítačem, aneb první učebnice, kterou píší děti“. Jedná se o celoroční práci, při které vznikne učebnice práce s počítačem. Text vzniká tak, že každý žák může přidávat nové informace, které se dozvěděl během výuky, nebo je znal již dříve. Pracuje na principu wiki. Wiki umožňuje kolektivně vytvářet dokumenty za použití jednoduchého značkovacího jazyka a internetového prohlížeče.