Vážení rodiče,
chci vás informovat o postupu, který souvisí s integrací vašeho dítěte a jeho individuálním plánem.

Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb.  je platné psychologické vyšetření potvrzené v pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče nebo speciálním pedagogickém centru. Dítě by mělo každoročně absolvovat jedno vyšetření a v průběhu školního roku jednu kontrolu.

V letošním školním roce opět převezme péči o děti se specifickými vývojovými poruchami učení PPP Brno-venkov, Hybešova 15 s pracovištěm v Ivančicích, mjr. Nováka 7. Kontrolní vyšetření bude vždy s Vaším písemným souhlasem iniciovat škola na základě vyplněného školního dotazníku vždy 2-3 měsíce před koncem školního roku. Na vlastní vyšetření do PPP budete pozváni psycholožkou Mgr. Janou Šlégrovou, která vystaví podklady pro individuální integraci a doporučení pro následnou péči.

Pokud se rozhodnete si zprávu z vyšetření nechat zaslat domů, je velmi důležité ji co nejdříve předat škole, která na základě vaší žádosti a doporučení k individuální integraci vypracuje na začátku školního roku individuální vzdělávací plán.

Každé první pondělí v měsíci 14.00 – 15.30 probíhá ve škole měsíční hodnocení práce s integrovanými žáky, jejich přípravy na vyučování, přístup pedagogů, rodičů, vhodnost zařazení různých forem a metod práce.