V současné době existuje již celá řada forem umožňující s dětmi pracovat na kompenzaci jejich obtíží. Jedná se o způsoby odstraňování či alespoň z mírnění poruchy z hlediska trojím pedagogického, psychologického a sociálního.

Aby měly nápravné postupy náležitou účinnost, musí mít určitý řád a musí být při nich dodržována jistá strategie. Jsou doporučovány tyto zásady, které se při provádění dyslektických nácviků osvědčují:

1. vyjít z celkové analýzy případu dítěte a z co nejpřesněji provedené diagnostiky, jak psychologické, tak speciálně pedagogické

2. nechat dítě zažít pocit úspěšnosti hned při první hodině prováděné reedukace

3. postupovat po malých krocích, snažit se pracovat na základě multisenzoriálního přístupu (zapojení co nejvíce smyslů do nápravy), v atmosféře klidu a bezpečí

4. reedukace zahájit vždy raději na nižší úrovni náročnosti, postupně požadavky zvyšovat, než naopak (zásada postupování po malých krocích)

5. snažit se o zautomatizování schopností

6. dodržovat obsahové struktury jednotlivých sezení

7. dodávat dítěti sebedůvěru

8. snažit se o vyloučení rušivých podnětů pro práci

9. reedukaci provádět pravidelně a dlouhodobě

10. pravidelně informovat rodiče o výsledcích jednotlivých sezení a zapojit je aktivně do práce s dítětem

Mezi základní formy řadíme:

-Reedukace prováděné učitelem českého jazyka v rámci výuky v běžné třídě ZŠ. Tato forma postačuje poměrně dobře dětem s lehčím stupněm SVP za předpokladu, že dochází k dobré spolupráci mezi učitelem, rodičem a žákem.
-Reedukace uskutečňovaná speciálním pedagogem v dyslektickém kroužku, který je ve škole zřízen. Nemělo by se jednat o běžné doučování, ale o práci speciálně-pedagogickými metodami, při jejichž důsledném dodržování a ve spolupráci s rodiči dochází ke zlepšení obtíží dítěte. Tato forma je nejpoužívanější u dětí integrovaných do běžných tříd ZŠ.
-Reedukace individuální nebo skupinová prováděná v rámci ambulantní nápravy v pedagogicko-psychologické poradně. Speciální pedagog provádí reedukaci za přítomnosti rodičů a zaměřuje se – kromě přímé práce
se žákem – na odborné vedení rodiče, který s dítětem stejným způsobem doporučená cvičení pravidelně realizuje v domácím prostředí.
-Reedukace prováděná v rámci specializované třídy (dyslektické třídy) zřízené na běžné základní škole či na speciální škole pro děti s svp. Reedukace zde bývá velice intenzivní a prolíná celým vyučováním. Tuto formu lze doporučit pro žáky s těžkým stupněm specifické vývojové poruchy učení. Vhodná je též pro žáky se skony k neurotickým projevům a dalším emocionálním poruchám, zvýrazněným vlivem tlaku na výkon v běžné základní škole.