Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2010/2011

 • ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vplatném znění
 • aktuální informace na: http://www.jmskoly.cz/rodic/

Termíny:

Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)
 • kritéria přijímacího řízení*)
 • rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v1. kole přijímacího řízení

*) kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu; pokud ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu, je při stanovování počtu přijímaných uchazečů oprávněn tuto skutečnost zohlednit.

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. října 2009

Ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2010

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy*) hlásícím se do

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2009

Ostatních oborů vzdělání

do 15. března 2010

*) uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa jejich pobytu (týká se např. žáků víceletých gymnázií, žáků středních škol hlásících se do nástavbového studia)

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu 2009

Ostatní obory vzdělání

do 15. března 2010

Jiná forma vzdělávání než denní

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu 2009

Ostatní obory vzdělání

do 20. března 2010

Přijímací zkoušky – vždy stanoví ředitel školy

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna 2010

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna 2010

1. kolo – střední škola

22. dubna – 7. května 2010

Jiná forma vzdělávání než denní

2. – 17. května 2010

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy *)

*) není třeba čekat na skončení 1. kola, resp. předchozího kola přijímacího řízení

– Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání stalentovou zkouškou + konzervatoř

 • talentová zkouška se týká oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění
 • chazeč může v1. kole přijímacího řízení podat tři přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu školu – vrámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • uchazeč může opět podat do 15. března 2010 přihlášku najinou střední školu; do1.kola přijímacího řízení může podat 3 přihlášky
 • není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení vřádných termínech

– 1. kolo přijímacího řízení

 • uchazeč může v1. kole přijímacího řízení podat tři přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – vrámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 – Další kola přijímacího řízení

 • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání stalentovou zkouškou a konzervatoří) – vrámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

– Kritéria přijímacího řízení

 • ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a

d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 •  kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit (viz výše)
 • pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení – vše však musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení
 • kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

 – Povinnosti ředitele ZŠ

 • vydávají zápisové lístky svým žákům, a to vtermínech uvedených výše
 • základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků
 • zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali
 • potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy
 • škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout zinternetu (odkaz viz níže)

Práva a povinnosti uchazeče

 •  MŠMT vydalo nové vzory přihlášek ke vzdělávání na:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
 • staré vzory je možné použít, ale vpřihlášce je třeba vyplnit iuchazečem zvolený termín konání přijímací zkoušky
 • uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem 3 přihlášky (platí i pro obory vzdělání stalentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky vjiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky
 • přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání
 • vdalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
 • uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí -ztoho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízené (PPP, SPC) vpřípadě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.
 • odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. POZOR – jedná se o lhůtu hmotně právní, tzn., žepátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze napoštu)

– Zásadní změny pro ředitele středních škol (konzervatoří)

 • změna termínů pro zveřejňování povinných údajů (viz výše)
 • zveřejňuje se předpokládaný počet přijímaných uchazečů (nikoliv nejvyšší počet)
 • v1. kole přijímacího řízení, pokud se konají přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy nejméně 2 termíny konání přijímací zkoušky
 • stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů zobou (resp. ze všech) termínů konání přijímací zkoušky
 • ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (po druhém, resp. posledním termínu přijímací zkoušky); termín pro vydání rozhodnutí není stanoven, nicméně MŠMT vykládá předmětné ustanovení tím způsobem, že ředitel školy musí ve výše uvedeném termínu rozhodnutí i vydat
 • zápisový lístek:
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. POZOR – jedná se o lhůtu hmotně právní, tzn., žepátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze napoštu)
 • je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen
 • uchazeč může písemně požádat o zpětné vydání zápisového lístku – není stanovena lhůta, do které uchazeč o zpětné vydání zápisového lístku může požádat => může požádat kdykoliv, ale pouze jednou

 – Doručování rozhodnutí

 • rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou
 • úložní doba vpřípadě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ zná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno
 • je zvýšený zájem na určení přesného okamžiku doručení rozhodnutí, a to ze dvou důvodů:
 • odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny
 • zápisový lístek (viz výše)