Pro naplnění základního cíle školy – poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání – neodmyslitelně patří rozvoj vědomostí a dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi. V posledních letech je naše škole vybavována moderním vybavením, které naplnění tohoto cíle umožňuje.

Materiální vybavení školy

Na 1. i 2. stupni je zřízena specializovaná počítačová učebna. Ve většině případů má každý žák vlastní PC s připojením k internetu. Pro všechny žáky jsou při vstupu do školy zřízeny profily na školním serveru, které jsou chráněny heslem. Každý uživatel má tedy vlastní pracovní plochu a dokumenty. Děti si mohou ponechávat soubory ve svém profilu po celou dobu školní docházky. Obě učebny mají vlastní dataprojektor, který usnadňuje výklad a pochopení probírané látky.

Ve všech učebnách školy je umístěn dataprojektor s počítačem. Žáci tak mají možnost pracovat s moderním výukovým software v každé hodině.

Na obou budovách jsou umístěny interaktivní tabule. Tyto tabule jsou opatřeny speciálními snímači, které přenášejí polohu pera učitele do počítače. K těmto tabulím si učitelé vytvářejí prezentace, které reagují na tyto příkazy. Výuka pomocí těchto tabulí je pro žáky velmi názorná a zajímavá.

Vyučující mají k dispozici počítače v kabinetech.

Softwarové vybavení žákovských PC

Žákovské PC 1. a 2. stupně jsou osazeny systémem Windows 7/10. Žáci mají k dispozici i kancelářské programy z řady Microsoft Office a OpenOffice. Pro podporu výuky byl nakoupen výukový software od specializovaných firem. Následující příklady komerční programů jsou používány vyučujícími při podpoře výuky jejich předmětů.

Firma Název programu
Terasoft: Český jazyk 1
  Český jazyk 5
  Angličtina 2 pro školáky
  Němčina 4
  Výuka informatiky 1 – ovládání textových editorů
  Biologie tajemný svět hmyzu
  Základy rodinné a sexuální výchovy
  Výuková pexesa
  Vlastivěda 1 – Starší dějiny
  Přírodověda 3 – živočichové a rostliny ČR
  Botanika 1
  Matematika-logické hádanky a úkoly z geometrie
Matik: Matematika pro 6.-9. třídu základních škol
Pachner: Fyzika zajímavě – termika
  Fyzika zajímavě – kapaliny a plyny
  Přijímací zkoušky z ČJ a M na SŠ
Ponškola: Vlastík – dějepisná část vlastivědy pro 4. a 5. ročník
Silcom: Dějepis
  Zeměpis
  Přírodopis 2 – biologie člověka
  Angličtina 2
  Chemie
  Němčina 2

Jedná se pouze výčet nejvíce užívaných programů. Využíváme i programy zdarma, tzv. freeware. Žáci si mohou tento software stáhnout z internetu a procvičovat si doma. Podporujeme nasazení těchto programů a snažíme se je maximálně včlenit do výuky. Učitelé připravují pro žáky i vlastní výukové materiály. Žáci se seznamují s prací v grafických programech Gimp a Inkscape.

Pro podporu výuky je v počítačových učebnách nainstalován program Veyon, který zobrazuje žákovské obrazovky na učitelském počítači. Nad žáky je tak dohled, popřípadě se dá žákům některý program vzdáleně zapnout, či vypnout. Pro zamezení vstupu žáků na erotické stránky je užíváno tzv. proxy serveru. V případě, že žák zadá jedno z klíčových slov, server mu zamezí stažení a zobrazení této stránky. Je dobré říct, že množství zásahu tohoto programu na naší škole je minimální.

Podpora informační gramotnosti

Uvědomujeme si, že dovednost práce s počítačem patří mezi základní schopnosti, které by měl žák získat na základní škole. Proto zařazujeme dílčí úkoly práce s počítačem již do nejnižších ročníků. Žáci prvního stupně využívají moderně vybavené počítačové učebny, která je umístěna přímo v budově na Komenského náměstí. Díky možnosti využití interaktivní tabule, je práce s počítačem pro žáky intuitivní a zábavná. Informatika je na 1. stupni jako samostatný předmět zařazován dle ŠVP 4. a 5. ročníku. V tomto období se žáci seznamují se základními postupy při práci s počítačem. Učivo je sestaveno tak, aby po 4. ročníku žák zvládl samostatnou práci s vybraným programem, uměl pracovat s klávesnicí a myší a měl základní představu o vnitřním uspořádání počítače. V 5. ročníku pak žáci pracují s textovým editorem tak, aby byli schopni vytvořit, upravit, uložit a otevřít textový dokument. Učí se upravovat písmo a vkládat obrázky. Pracují s internetem a e-mailem. Procvičují základní operace v operačním systému, jako přejmenování souboru, kopírování souboru a samozřejmě také vyhledávání na internetu. Na 2. stupni je vyučovací předmět informatika vyučován v 8. a 9. ročníku. Žáci prohlubují své znalosti v oblasti využívaní kancelářských programů. Sestavují tabulky v tabulkovém editoru, využívají jich pro jednoduché matematické operace. Seznamují se s rastrovou a vektorovou grafikou. Za využití grafického programu Malování 3D a Gimp upravují fotografie a vytváří vlastní grafické práce. Vytváří vektorové obrázky pomocí programu Inkscape. Učí se prezentovat své vědomosti v elektronické podobě. Využívají k tomu vhodného prezentačního programu PowerPoint, Impress, popř. jiného. Žáci pochopí základní myšlenky počítačových sítí. Projdou si tematické celky služba www, e-mail. Naučí se rozlišovat mezi fulltextovým a tematickým vyhledáváním informací. Pochopí výhody využití legálního software a základních ustanovení autorského zákona. Žáci se v naší škole seznamují i se základy programování