Motto projektu: „Nepřejeme si sázení dětí a mladistvých.“

Co je to projekt Rubikon

 • Rubikon je preventivní projekt, zaměřený na posilování právního vědomí mládeže
 • Rubikon se primárně věnuje problematice přístupu mladistvých k sázení
 • Rubikon je zaměřen na skupinu 12 – 16letých žáků a studentů
 • Rubikon chce upozornit na nedodržování zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách – zakazuje přístup mladistvým do 18 let k sázkovým aktivitám
 • Rubikon je soutěž, která zábavnou formou seznamuje žáky se závažnou problematikou jednoho z možných ohrožení dospívajících
 • Rubikon přibližuje žákům právo nikoliv jako nástroj represe proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžou využít při řešení každodenních problémů
 • Rubikon vzdělává učitele, aby uměli téma práva a zákonů předat svým žákům

Proč název Rubikon?

 • Slovní spojení překročit Rubikon a kostky jsou vrženy spolu souvisejí, obě se vztahují k jedné historické události
 • Rubikon, „Překročit Rubikon“
  • symbol hranice nebo zákona, který by neměl být porušen
  • symbol pro důležité rozhodnutí, které obvykle už nelze vzít zpět
  • symbol pro umění se správně rozhodnout a nést za své rozhodnutí odpovědnost
 • „Kostky jsou vrženy“
  • kostka jako symbol hry, hraní, hráčství
  • symbol nezvratnosti toho, co jsme učinili
  • přímá asociace k pojmu „Rubikon“
  • kostka a její strany – různé pohledy na problematiku zákonů, resp. hraní a sázení

Cíle projektu

 • Upozornit vybrané cílové skupiny na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení
 • Zvýšit právní povědomí o zákazu kursového sázení nezletilým do 18 let
 • Zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení
 • Rozvíjet jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování
 • Posilovat právní povědomí dětí a mládeže
 • Ukázat právo jako důležitou součást našeho života, s níž se denně setkáváme
 • Představit právo nikoliv jako nástroj represe namířený proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžeme využít při řešení našich každodenních problémů
 • Upozorňovat na vybrané právní normy, formou osvěty prohlubovat jejich znalosti a vytvářet společenský tlak na jejich dodržování
 • Rozvíjet u dětí a mladistvých kompetenci k zodpovědnému rozhodování

Cílové skupiny

 • žáci a studenti ZŠ a víceletých gymnázií (12 – 16 let)
 • učitelé ZŠ a víceletých gymnázií
 • místní zastupitelé, starostové, senátoři, poslanci
 • veřejnost

Organizační struktura

Hlavní organizátor
Občanské sdružení Aisis (Kladno, Gorkého 499, www.aisis.cz)
Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které lidem umožňují rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

Krajský koordinátor
Středisko volného času Ivančice

Oblastní koordinátoři
Sedm vybraných domů dětí a mládeže Jihomoravského kraje.

Donátor projektu – Asociace provozovatelů kursových sázek (APKURS)
Asociace provozovatelů kursových sázek je sdružením, jehož účelem je spolupodílet se na vytváření optimálního právního prostředí v České republice pro podnikání v oblasti kursových sázek.
Členové asociace: FORTUNA sázková kancelář a. s., CHANCE a. s., SYNOT TIP a. s., TIPSPORT a. s. a SAZKA a. s.

Milníky a události

 • Leden – tisková konference, oficiální spuštění webu
 • Leden – březen – publicita školních kol
 • Březen – duben – publicita oblastních kol
 • Květen – publicita krajského kola
 • Červen – setkání vítězů v Senátu

Obsah oblastního kola

1. kolo Zákony

Zvýšení povědomí o tom, že dopouštět se porušování zákonů a pravidel není normální.
Vědomostní část, rozhodování, spolupráce

2. kolo Můj názor/Těžká volba

Prezentace vybraných témat a řešení problémů.
Prezentace, rozhodování, přesvědčování, vytváření a obhajování vlastních názorů

3. kolo Pyramida

Týmová spolupráce, zapojit všechny členy družstva do vzájemné spolupráce. Rozvoj týmového ducha – na dodržování zákona také dbá řada institucí a musí být mezi nimi souhra a spolupráce.
Dovednostní část, rozhodování, sebevědomí, taktika

4. kolo Rozhodni se

Vysvětlení důležitosti rozhodování – ukázat důležitost a principy rozhodování, využití skutečných příběhů z historických, kulturních nebo sportovních událostí, v nichž zásadní rozhodnutí přineslo významné změny, vítězství nebo prohry.
Rozhodování, odhadování, ?adrenalinová? část soutěže, spolupráce, taktika

5. kolo Velká sázka

Jen pro vítězné družstvo. Jednotlivci z vítězného družstva se mohou rozhodnout, zda půjdou do závěrečné sázky o velkou cenu (notebook). Jednotlivci – členové vítězného družstva se tentokrát rozhodují každý sám za sebe na základě získaných vědomostí a víry ve své dovednosti, zda půjdou házet třemi kostkami. Aby získali „velkou cenu“ musí třemi kostkami hodit tři stejná čísla.
Rozhodování na základě informací, které soutěžící během soutěže získali

Vzdělávací obsah projektu

1. Vzdělávání učitelů

Učitelé absolvují semináře, kde se seznámí se záměrem a obsahem projektu a naučí se metodiku celé akce. Získají metodické materiály do vyučovacích hodin pro následnou práci se žáky.

2. Vzdělávání žáků a studentů

Projekt zasahuje cílovou skupinu žáků a studentů ve věku, kdy se mnozí mohou setkávat s ohrožujícími riziky, jako je například sázení. Vzdělávání žáků a studentů má dvě základní roviny:

a) Vzdělávání ve školách

Učitelé pracují po dobu minimálně 3 měsíců se žáky v hodinách etické, rodinné nebo občanské výchovy, případně v samostatných seminářích

Zaměřují se na:

 • rozvoj osobnosti žáků – zodpovědné rozhodování, dovednosti pro řešení situací, schopnost odolávat tlakům okolí, vrstevníků nebo médií, porozumění sobě samému a druhým
 • reálné příklady, příběhy, témata a modelové situace
  Prožitkovou formou žáci absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, následnou prezentaci názorů a reflexi
 • rozvoj právního vědomí – právo a zákony v ČR, principy lidských práv a demokracie, systém veřejné správy
 • rozvoj znalostí a vědomostí o zákonech, vyhláškách a nařízení pro kursové sázení platné v ČR, historii sázení ve světě a u nás, společenský přínos i rizika sázení

Cílem tohoto vzdělávání je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům, vlivům médií a vrstevníků, schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí, s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi, schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů, podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Tím projekt Rubikon přesně koresponduje se Strategií prevence sociálně patologických jevů, vydané MŠMT ČR.

b) Postupová soutěž

Postupová soutěž je nadstavbou práce ve vyučovacích hodinách, jejím vyvrcholením. Jedná se o interaktivní soutěž pro žáky a studenty vybraných škol, která zúročí témata, na kterých učitelé se žáky pracovali. Soutěž je zaměřena na problematiku sázení a na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Formou vědomostní, zábavné a prožitkové soutěže se žáci poměřují ve znalostech zákonů a práva, vyzkouší si své možnosti a modelově i sázení. Žáci si prožijí rizika spojená se sázením, budou vedeni k uvědomění si vlastních hodnot a postojů a tím k zodpovědnému rozhodování.

Soutěží školní pětičlenné týmy. Nejlepší z třídních kol postupují do školních kol, vítězové pak do 6 oblastních kol a krajského finále. Závěr soutěže proběhne v Senátu Parlamentu ČR, kde se krajští finalisté setkají se zákonodárci, kterým představí vlastní prezentace na téma „Dodržování zákonů v ČR“.