Program:

1.      Zahájení
2.      Seznámení se závěry inspekce ČŠI
3.      Dodatek ke školnímu řádu
4.      Rozpočet na rok 2011
5.      Rekonstrukce budovy II. stupně, výměna osvětlení na I. stupni
6.      Kázeňské problémy žáků
7.      Sponzorské dary za rok 2010
8.      Personální změny od 1. února 2011
9.      Různé
10.   Závěr

Přítomni:                                         Omluveni:

Mgr. Ilona Šimková
Mgr. Klára Vančurová
JUDr. Jiřina Muchová
Alena Filipová

1. Zahájení

Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila předsedkyně školské rady  ZŠ V. Menšíka Mgr. Ilona Šimková.

2. Seznámení se závěry inspekce ČŠI

Ve dnech 18. – 20.1. 2011 proběhla na škole hloubková kontrola ČŠI. Inspekční zpráva bude zpracována do 30 dnů od ukončení inspekce, bude zveřejněna na webových stránkách školy a v kanceláři ředitelky školy. Inspekční komisí nebyly na škole nalezeny žádné nedostatky k odstranění.

3. Dodatek ke školnímu řádu

Dodatek, platný od 1.2.2011 se týká dohledu nad žáky během volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Dodatek byl školskou radou jednomyslně schválen.

4. Rozpočet na rok 2011

Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy na rok 2011.

5. Rekonstrukce budovy II. stupně, výměna osvětlení na I. stupni

V prosinci a lednu proběhla výměna osvětlení v budově na I. stupni. Ve většině tříd a na chodbách byly vyměněny zářivky z důvodu havarijního stavu a stavu nevyhovujícímu hygienickým požadavkům.

Rekonstrukce budovy II. stupně (výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, oprava střechy)  bude provádět firma Stavoprogress, zahájení v únoru 2011, dokončení projektu je plánováno na začátek května.

6. Kázeňské problémy žáků

Seznámení s kázeňskými problémy žáků naší školy, zejména žáků 6. ročníku; spolupráce s kurátorkou P. Hodovskou.

7. Sponzorské dary za rok 2010

Sponzoři věnovali škole za rok 2010 dary (finanční, materiální) v hodnotě 89 190 Kč.

8. Personální změny od 1.2.2011

Zástupkyně školy Mgr. Klára Vančurová odchází na mateřskou dovolenou, novou zástupkyní bude jmenovaná Mgr. Jitka Štorková. Na I. stupni bude přijatá na poloviční úvazek
Mgr. Kateřina Dokoupilová, na II. stupni na poloviční úvazek Mgr. Adéla Bernardová.

9. Různé

Dne 1.2.2011 bude probíhat zápis dětí do 1. třídy, od 8.2.2011 budou mít předškoláčci možnost navštěvovat 1x týdně kroužek, vedený Mgr. Ilonou Šimkovou a Mgr. Jitkou Štorkovou.

10. Závěr

Příští zasedání školské rady se bude konat v měsíci červnu 2011.

Jednání rady bylo ukončeno ve 13.00 hodin.

Zapsala: Mgr. I. Šimková