Základní škola Vladimíra Menšíka v Ivančicích  je školou plně organizovanou. Sídlo má na Růžové ulici 7, kde je 2. stupeň a druhá budova s 1. stupněm je na náměstí Komenského. Součástí je školní jídelna a školní družina je od roku 2014 umístěna v přední budově.

Škola má v názvu jméno ivančického rodáka Vladimíra Menšíka. Čestný název získala v roce 1991, podporu pedagogického sboru pro toto rozhodnutí vyjádřila i rodina Vladimíra Menšíka.

Ve škole se vyučuje v 1. až 9. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Otevřená škola”.

Ustálený počet žáků se v současnosti pohybuje kolem 390, v každém ročníku máme jednu nebo dvě třídy, v šestém ročníku tři třídy, podle kolísající síly populace a úspěšnosti žáků při přijímání na víceletá gymnázia. Od roku 2020 máme i přípravnou třídu, kterou navštěvují žáci předškolního věku. Průměrná naplněnost ve třídách je 25 žáků. Do školy dojíždějí žáci i z okolí – Neslovice, Kratochvilka, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, Pravlov, Senohrady, Mohelno, Čučice, Ketkovice, Sudice, Rapotice.

Školní družinu, která má 3 oddělení, navštěvuje 90 žáků 1. až 5. třídy.

Škola má 25 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky školní družiny, 5 provozních zaměstnanců a 13 asistentek pedagogů.

Žáci se začínají učit anglický jazyk povinně od 1. ročníku, v 7. ročníku si dle zájmu vybírají povinně další cizí jazyk – německý, francouzský nebo ruský.

Naše škola klade velký důraz na péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a talentované žáky. Formou integrace a individuálního přístupu k těmto žákům se snažíme minimalizovat jejich obtížnější adaptabilitu.

Druhořadým úkolem je podpora programů zaměřených na prevenci násilí ve škole a volnočasové aktivity žáků. Neméně důležité je pro nás rozvíjení příjemného a podnětného prostředí, pěkných osobních vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a zaměstnanci školy. Snažíme se vytvářet a podporovat rodinné klima ve škole, které je předurčeno velikostí školy, počtem žáků ve třídách, i přes to, že je škola rozdělena do tří budov.